Arbetsrätt

Nytt inom arbetsrätt år 2016

2016-01-19

Vad händer inom arbetsrätten 2016? Här får du en sammanfattning av nya lagar och regler som träder i kraft under året samt några som är på gång.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som fokuserar på följande områden:

Arbetsbelastning

Resurser ska anpassas efter kraven i arbetet. Möjlighet till återhämtning, prioriteringsmöten och förändrade arbetssätt är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande för att undvika en ohälsosam arbetsbelastning.

Arbetstider

Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Föreskriften innebär att arbetsgivaren måste ta hänsyn till detta i planeringen och se till att det finns möjlighet till återhämtning.

Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska tydligt klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen och det ska finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur de utsatta snabbt ska få hjälp.

Ledarskap och utbildning

Chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Föreskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras.

Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan inom dessa områden. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Nya regler för ungdomsarbetsgivaravgifter

De särskilda ungdomsarbetsgivaravgifterna ändrades flera gånger under 2015 och kommer att avskaffas 31 maj 2016.

Följande gäller:

  • För arbetstagare, som inte har fyllt 25 år senast den 31 december 2015, blir arbetsgivaravgifterna 25,46 procent under perioden januari – maj 2016.
  • Från och med juni 2016 är arbetsgivaravgifterna för dessa unga ”ordinarie”, det vill säga 31,42 procent.

Ny regel om förlängd sjukpenning

Den nuvarande regeln om en bortre gräns i sjukförsäkringen innebär att rätten till sjukpenning upphör när sjukskrivningen har pågått i två och ett halvt år. Från och med 1 februari 2016 kan sjukpenning betalas ut så länge som övriga förutsättningar för rätt till sjukpenning uppfylls.

Arbetslivsintroduktion (ALI) avskaffas

Arbetslivsintroduktion (ALI) infördes år 2010 för personer som utförsäkrats från sjukförsäkringen. I och med att den bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffas från och med den 1 februari 2016 (se ovan), upphör även arbetsmarknadspolitiska programmet ALI. Riksdagsbeslutet innebär att det inte blir möjligt att påbörja ett deltagande i ALI efter den 31 januari 2016. Personer som påbörjat programmet före 1 februari 2016 har dock möjlighet att gå klart.

Nya regler om personalliggare inom byggbranschen

Reglerna gäller från och med 1 januari 2016 och innebär att byggherren ska anmälan byggverksamhet till Skatteverket samt tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare. Syfte med de nya reglerna är att motverka svartjobb inom byggbranschen. Den som bryter mot reglerna kan få betala en kontrollavgift.

Förslag: Nya regler för tidsbegränsade anställningar

Förslaget innebär skärpta regler om vikariat och visstidsanställningar. Syftet är att minska risken att en arbetsgivare staplar tidsbegränsade anställningar på varandra, för att undvika en fast anställning. De nya reglerna i lagen om anställningsskydd föreslås gälla från och med den 1 maj 2016.

Förslag: Förbud mot registerkontroll

Förslaget innebär att en arbetsgivare inte kan begära registerutdrag av en arbetssökande, arbetstagare, inhyrd medarbetare eller praktikant. Undantag ska gälla för arbetsplatser inom exempelvis barnomsorg och skola.

Förslag: Skydd för visselblåsare

Det är ett viktigt samhällsintresse att arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats (så kallad visselblåsning). Många avstår dock från att göra det, vilket kan bero på rädsla eller osäkerhet. Nu föreslås en ny lag som ger ett stärkt skydd för visselblåsare.

TILL TOPPEN AV SIDAN