Arbetsrätt

Nya regler för allmän visstidsanställning

2016-04-22

Som du kanske redan vet övergår en allmän visstidsanställning eller ett vikariat som pågått i mer än sammanlagt 24 månader till en tillsvidareanställning, om det sker inom en period på fem år. Men vad innebär de nya konverteringsreglerna som börjar gälla 1 maj?

De nuvarande reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) har kritiserats av EU-kommissionen. Kritiken har framförallt handlat om att den svenska lagstiftningen inte tillräckligt hindrar arbetsgivarnas möjligheter att under lång tid använda på varandra följande tidsbegränsade anställningar.

För att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid, införs nu en ny konverteringsregel som ska komplettera de tidigare reglerna. Den kompletterande regeln börjar gälla 1 maj i år.

Vad innebär de nya reglerna?

Enligt den nya regeln, 5a § LAS, måste arbetstagaren fortfarande överskrida tvåårsgränsen som allmänt visstidsanställd, men det behöver inte längre ske inom en femårsperiod utan kan sträcka sig över en längre tid. En förutsättning för att räkna samman allmän visstidsanställning under en längre period är att andra tidsbegränsade anställningsformer (exempelvis vikariat och säsongsanställningar) också har nyttjats och att det inte gått längre än 180 dagar mellan anställningarna. Därmed försvinner möjligheten för arbetsgivare att kombinera (eller ”stapla”) olika former av tidsbegränsade anställningar efter varandra på ett sätt som gör att arbetstagaren aldrig kvalificerar för en tillsvidareanställning.

De nuvarande reglerna som innebär att en allmän visstidsanställning eller ett vikariat övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter två år inom en femårsperiod finns alltså kvar. Den nya regeln är enbart ett tillägg i lagen om anställningsskydd (LAS). Möjligheten att tillgodoräkna sig två års anställning under en längre period än fem år gäller endast allmän visstidsanställning, inte vikariat.

Vissa undantag

De nya reglerna gäller dock inte för alla. Reglerna för tidsbegränsade anställningar är dispositiva. Det innebär att det i kollektivavtal kan finnas andra regler som gäller istället för lagens regler om tidsbegränsade anställningar. Den nya regeln gäller inte heller arbetstagare som har fyllt 67 år.

Nya anställningsavtal berörs

Den nya regeln börjar gälla 1 maj 2016. Det innebär att anställningar som påbörjats före det datumet inte kan konverteras enligt de nya reglerna. För allmänna visstidsanställningar från och med den 1:a maj så gäller rätten att beräkna sammanlagd anställningstid på det nya sättet per omgående. Det innebär att de första konverteringarna enligt den nya regeln rent teoretiskt kan ske redan under maj månad. 

Ny informationsregel

I samband med införandet av den nya lagen införs också en regel som innebär att en person med tidsbegränsad anställning har rätt att få information av sin arbetsgivare om vilka tidsbegränsade anställningar hen har haft. Från det att arbetstagaren begär ut informationen ska arbetsgivaren lämna den inom tre veckor.

Upprätta en rutin

Som följd av den utökade lagstiftningen kommer arbetstagares anställningshistorik att få allt större vikt vid nya tidsbegränsade anställningar. Det är att rekommendera att det upprättas en väl fungerande rutin för detta, så att både arbetsgivare och arbetstagare vet vad som gäller. 

TILL TOPPEN AV SIDAN