Arbetsmiljö

Nu krävs nya krafttag mot stress och mobbing – på alla arbetsplatser!

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2016-03-31

31 mars började arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö att gälla. Bakgrunden till de nya och förtydligade reglerna är att sjukfrånvaron som härrör till stress, överbelastning och mobbing ökat lavinartat de senaste åren. Målet är att undvika att människor blir sjuka som följd av en hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.

Milla Jonsson, som är managementkonsult med specialistkompetens inom arbetsmiljörätt och arbetsrätt, berättar vad de nya regelverket innebär för arbetsgivare.

 – Arbetsgivare förväntas att arbeta målinriktat och aktivt med att förebygga hälsa och motverka ohälsa inom det här området. Det handlar om att vara tydlig med krav och förväntningar på medarbetarna, balansera med rätt resurser och formulera och förankra tydliga spelregler som bygger en hälsosam arbetsplats.

Milla betonar att ett systematiskt arbetsmiljöarbete är motorn i att få detta att fungera:

 – SAM är metoden för att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön, oavsett om riskerna är fysiska, sociala eller organisatoriska. Ett viktigt syfte med de nya reglerna är att också de psykosociala området ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Krav på proaktiva insatser 

Reglerna ställer krav på proaktiva insatser för att främja hälsan. Exempel på det är tydliga policys som beskriver vad som gäller till exempel kring medarbetarnas tillgänglighet efter normal arbetstid. Med tydlighet är det också lättare att ställa krav på att medarbetare tar eget ansvar för sin hälsa. Att ha en bra process för målsamtal och utvecklingssamtal är också ett sätt att löpande stämma av att mål och förväntningar är tydliga och att rätt resurser är på plats, berättar Milla.

 – Ett annat exempel är att skapa en övertidslogg som alla medarbetare använder - oavsett om övertiden är bortförhandlad eller ej – för att ledare ska kunna fånga upp tidiga signaler på överbelastning, säger Milla.

Krav på dokumenterad kompetens för ledare

Den enskilt viktigaste faktorn för en god arbetsmiljö, hävdar Milla, är ledarskapet:

 – Ett dåligt ledarskap innebär en dålig arbetsmiljö – så enkelt är det! Och ledare måste tränas för att kunna axla sitt arbetsmiljöansvar, något de nya reglerna också ställer krav på! Alla som har en arbetsledande befattning måste ha en dokumenterad kompetens inom området.

Viktigt med helhetsperspektivet

Att arbeta med de här frågorna innebär alltid en ekonomisk vinning konstaterar Milla med eftertryck och rekommenderar HR-chefer att räkna på sina sjuktal och kostnad för personalomsättning för att motivera insatser på området med ekonomiska argument. Frågeställningen är dock större än rent ekonomisk.

 – Det värsta som kan hända inom det här området är inte sanktionsavgifter från arbetsmiljöverket  eller ökade sjuklönekostnader. Mobbning och utmattning kan ge men för livet för de drabbade, och vi vet att över 100 självmord i Sverige kan härledas till arbetsmiljön. Krokomfallet är ett uppmärksammat fall, där en mobbingsituation i arbetet ledde till självmord!

Avslutningsvis lyfter Milla fram vikten av att ha ett helhetsperspektiv när det kommer till människan i arbete:

 – Också en kris i den privata sfären drabbar arbetsplatsen! En hälsofrämjande strategi som löpande stöttar medarbetare att utveckla hälsosamma vanor och en arbetsmiljö som erbjuder ett rikt socialt stöd rustar människor att hantera tuffare perioder.

Tips för att komma igång

De nya reglerna ställer högre krav på arbetsgivare och på arbetsmiljöarbetet. För arbetsgivare som ännu inte kommit igång delar Milla med sig av några handfasta tips:

  1. Genomför en medarbetarundersökning som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Sammanställ resultatet och planera in åtgärder.
  2. Se över arbetsmiljöpolicyn så att den psykosociala arbetsmiljön innefattas och formulera mål inom området.  Målen ska vara konkreta, mätbara och tydligt kopplade till verksamheten.
  3. Prioritera policys och rutiner som behandlar kränkande särbehandling, hot och våld, akut krisstöd och rehabilitering.
  4. Sammanställ en handlingsplan med aktiviteter för varje kvartal – både hälsofrämjande aktiviteter och brister som ska åtgärdas.

Redan idag kan du ta ett första steg: Boka upp ledningsgruppen och skyddsombudet till ett uppstartsmöte för att börja planera ert arbete!

 

Relaterat

  • Läs mer om vad den nya föreskriften innebär: Nytt inom arbetsrätt år 2016
  • Vi hjälper dig att räkna på sjukfrånvaro och personalomsättning, se våra kortfilmer med Anders Johrén från Nyckeltalsinstitutet: HR på ekonomiska
  • Vi bjuder på en kostnadsfri policymall för kränkande särbehandling: 

    Till dokumentet

Psykosocial arbetsmiljö – att arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Vill du lära dig mer om de krav som ställs på dig som arbetsgivare? Missa inte vår utbildning om psykosocial arbetsmiljö med Milla Jonsson.

 Läs mer och anmäl dig

TILL TOPPEN AV SIDAN