Lön och förmåner Mångfald och diskriminering

Lönekartläggningen ger en bra överblick

Anna Hahn von Dorsche, Content Manager 2017-04-12

På Edge HR:s frukostseminarium fredagen 7 april berättade arbetsrättsexpert Tommy Iseskog om de nya reglerna för diskriminering och likabehandling. På scenen fanns även Eva Wagner, en av Edge HR:s projektledare som hjälper företag och organisationer att genomföra lönekartläggningar.

Den 1 januari 2017 började de nya reglerna i diskrimineringslagen att gälla. Förändringarna innebär högre krav på arbetsgivare att motverka diskriminering och att främja likabehandling.

En stor förändring i lagen är krav på årliga lönekartläggningar. Genom detta ska arbetsgivare lättare kunna upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument. Lönekartläggningen gäller alltså enbart kön, övriga diskrimineringsgrunder som annars är en viktig del med i arbetet mot diskriminering involveras inte här. Könsneutrala argument kan exempelvis vara personlig duglighet, erfarenhet eller marknadsfaktorer.

 – Det är klart att det vore bra om vi kunde ta med fler olika diskrimineringsgrunder än kön vid lönekartläggningen, exempelvis ålder och erfarenhet. Men det skulle inte vara praktiskt möjligt, säger Tommy Iseskog.

Lönekartläggningens olika steg:

 1. Kartlägg och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anstälningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren.
 2. Gör en gruppindelning av verksamhetens roller utifrån arbetsuppgifterna. Roller som har samma eller liknande arbetsuppgifter ska tillhöra samma grupp.
 3. Genomför arbetsvärdering, vilket innebär att grupperna ska poängsättas utifrån exempelvis ansvarsnivå och kompetens. Därmed kan grupper i nästa steg jämföras även om de utför helt skilda arbetsuppgifter.
 4. Kartlägg löneskillnader mellan kvinnor och män:
   • Inom gruppen
   • Mellan grupper som fått  likvärdig arbetsvärdering
   • Mellan mansdominerade och/eller könsneutrala grupper med högre lön, men lägre arbetsvärdering än kvinnodominerade grupper
 5. Analysera löneskillnader – kan vi förklara löneskillnader med könsneutrala argument?

Alla arbetsgivare är skyldiga att genomföra en lönekartläggning årligen. Om verksamheten har minst 10 anställda ska arbetsgivaren dessutom ta fram en dokumentation över lönekartläggningen samt planerade åtgärder.

Vanliga utmaningar

Eva Wagner beskriver vanliga utmaningar kring lönekartläggningar som hon möter hos olika företag och organisationer i sitt arbete.

 – Jag träffar ofta verksamheter som inte har någon riktig överblick över organisationens lönespridning. Har man en otydlig lönepolitik blir det dessutom väldigt svårt och otydligt för chefer som ska sätta löner.

Eva förklarar att arbetsgivare har möjlighet att öka förståelsen för olika roller i organisationen genom att arbeta strukturerat och strategiskt med frågor kring lön och lönekartläggning.

 – Dessutom tydliggör en lönekartläggning vilka delar av verksamheten som är överbetalda, eller underbetalda vilket utgör ett viktigt styrmedel för framtida lönerevisioner.

 

TILL TOPPEN AV SIDAN