Strategi

Hur väl känner du din verksamhet?

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2016-11-09

Ett verksamhetsnära HR-arbete förutsätter att du förstår verksamheten och är insatt i vilka utmaningar som ni står inför. Det handlar om en djupare förståelse än den som går att utläsa ur årsredovisningen eller genom att granska ett organisationsschema.

Det går inte att skapa värde för verksamheten utan att förstå den. Verksamhetsförståelsen förutsätter såväl fysiska besök som täta samtal och ett nära samarbete med linjeverksamheten. Det handlar inte primärt om att följa upp hur våra HR-processer fungerar för er? utan att börja i andra änden: Hur fungerar verksamheten på lagret/kontoret/butiken/filialen/fabriken? Hur ser vardagen ut på de olika arbetsplatserna? Vad gör att medarbetarna lyckas eller misslyckas med sina olika uppdrag? 

Våga ställa många frågor

Man behöver inte vara nyanställd för att ställa frågor om verksamheten! Genom att visa ett tydligt och genuint intresse stärker du förtroendet för HR-funktionen och förbättrar förutsättningarna för att HR ska göra viktig skillnad.

Boka upp nyckelpersoner inom alla led och delar av organisationen och lista frågor som du behöver ställa för att öka din förståelse, exempelvis:

  • Varför finns vår verksamhet? Vilka problem löser vi åt kunderna?
  • Vilka är våra kunder och varför köper de av oss?
  • Vilken uppgift har vi på den här enheten?
  • Vad orsakar gnissel i vårt maskineri?
  • Vilka är våra framgångsfaktorer?
  • Varför väljer våra medarbetare att arbeta hos oss? Sluta hos oss?

Genom att låta alla samtal kretsa kring samma frågor blir det enklare för dig att få en tydlig bild av verksamheten och de olika enheternas perspektiv. Det blir också tydligt om bilden som utmålas är samstämmig eller om svaren skiljer sig mycket åt mellan olika delar av verksamheten och beroende på roll. Avsluta gärna mötesserien med att träffa vd:n och ställ samma frågor. Diskutera och fördjupa diskussionen samt delge konklusionerna från verksamheten. Stämmer vd:ns bild med svaren som verksamheten gett?

Undvik snabba lösningar

Utifrån resultatet och verksamhetens viktigaste prioriteringar planerar du vilka enheter som du behöver lära dig ännu mer om för att kunna bidra till lösningar. Delta exempelvis på driftsmöten eller praktisera ute i verksamheten.

Det är lätt hänt att omedelbart hamna i problemlösning när verksamhetens utmaningar utkristalliseras. Det är också möjligt att verksamhetens chefer använder mötestillfället för att lämna en lång önskelista till HR. Akta dig för att fatta snabba beslut eller ta dig an nya arbetsuppgifter innan helhetsbilden är på plats. Låt kunskapsinhämtningen vara ett mål i sig och ge dig tid för reflektion innan du föreslår hur HR bäst kan bidra! För ett verksamhetsnära HR är det viktigare att HR bidrar med rätt insatser än att HR bidrar med snabba lösningar. 

  

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN