Arbetsmiljö

Förbättra arbetsmiljön med hjälp av nyckeltal!

Anders Johrén, Nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet 2018-05-16

Arbetsmiljön är en viktig fråga för de flesta arbetsplatser. Det gäller både förebyggande arbetsmiljöarbete och specifika åtgärdsområden, som exempelvis hög stressnivå eller säkerhetsfrågor i den fysiska arbetsmiljön. Men vad är det egentligen som påverkar mest?

Vi som jobbar på Nyckeltalsinstitutet och dagligen granskar och analyserar nyckeltal får ofta frågan vad som bör göras för att förbättra arbetsmiljön. ”Det beror på” är vårt vanliga svar, liksom det är vårt svar på nästan alla frågor som rör arbete kring arbetsmiljö – speciellt när det handlar om de ekonomiska argumenten. Det finns förstås inte två organisationer som har exakt samma förutsättningar och därmed samma svar på de frågor som ställs. Vi har, inte minst när det gäller arbetsmiljö, olika utgångspunkter som gör att en åtgärd kan vara bra, effektiv och lönsam i en organisation men helt verkningslös i en annan.

Stora arbetsgrupper och hög sjukfrånvaro

Det finns många exempel på både långsiktiga trender och tydliga samband mellan olika nyckeltal. Exempelvis har verksamheter med stora arbetsgrupper (beräknat utifrån antal anställda per chef) i genomsnitt högre sjukfrånvaro, främst långtidssjukfrånvaro, än verksamheter med små arbetsgrupper.

Det är till viss del även en jämställdhetsfråga; vi vet att kvinnor i genomsnitt har mycket högre långtidssjukfrånvaro än män, men en del av den skillnaden kan faktiskt härledas till att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar i stora arbetsgrupper. Inom kommuner organiseras exempelvis kvinnodominerande jobb inom vård och omsorg ofta i betydligt större arbetsgrupper än vad mansdominerande tekniska förvaltningar gör.

Hur ska verksamheter med hög sjukfrånvaro då göra? Börja granska hur stora arbetsgrupperna är! Därefter får ni gå vidare med lämpliga åtgärder eller vidare utredning.

Ger friskvårdssatsningar lägre sjukfrånvaro?

Arbetsmiljö är förstås mycket mer än sjukfrånvaro och storlek på arbetsgrupper. Till exempel kan vi konstatera att svenska företag och organisationer satsar allt mer på friskvård, främst i form av friskvårdsbidrag men även som friskvårdsaktiviteter på arbetstid. Det finns friskvårdsentusiaster som uttrycker att friskvårdssatsningar alltid är lönsamma och som drar slutsatsen att en satsad friskvårdskrona ger fem tillbaka. Visst finns det säkert sådana exempel, det vill säga att en friskvårdssatsning har gett fem kronor tillbaka, men tillåt oss att tvivla på att det är en generell slutsats. (Om det vore korrekt borde vi satsa allt vi har och allt vi kan låna på friskvårdsaktiviteter, som i så fall skulle förränta sig fem gånger.)

Men att storleken på friskvårdsbidraget i pengar samvarierar med sjuktalen – det är inget vi på Nyckeltalsinstitutet har sett. Det kan naturligtvis bero på många saker. Till exempel vet vi att långt ifrån alla som har möjlighet att använda ett friskvårdsbidrag gör det.

Effekten av friskvårdssatsningar kan dock märkas inom andra områden. Detta kan exempelvis förstärka bilden av en attraktiv arbetsgivare med allt vad det innebär i möjligheter att rekrytera, behålla och få de anställda att utföra ett så bra jobb som möjligt.

Ta hjälp av nyckeltal!

Vilka slutsatser kan vi dra av detta? Ja om vi verkligen på allvar menar det som i stort sett alla organisationer påstår, att de anställda är den viktigaste resursen, så är det av avgörande betydelse att ha koll på nyckeltalen kring personal, arbetsmiljö och alla tillhörande områden. Om du vet var du är och vart du är på väg samtidigt som du vet var du vill vara, blir det betydligt enklare att genomföra åtgärder som hjälper dig att komma närmare målet. Ta hjälp av nyckeltal för att förstå vad som hänger ihop med både var du är och var du vill vara. Det ger er ett konkret diskussionsunderlag och en möjlighet att förbättra och effektivisera verksamheten.

Kom igång

  1. Sätt upp mål (exempelvis för sjukfrånvaro, andra typer av frisk- och sjuktal, personalomsättning, uppföljning av utvecklingssamtal och kanske även resultat i medarbetarundersökningar).
  2. Analysera orsakerna kring de områden där målen inte uppfylls. Vilka åtgärder bör och kan genomföras för att målen ska uppnås? Gör gärna en ekonomisk bedömning av vad sådana åtgärder kostar och värdet av att uppnå målet.
  3. Genomför ekonomiskt försvarbara insatser.

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN