Arbetsrätt

Arbetsrättslig omvärldsbevakning med Tommy Iseskog

Anna Hahn von Dorsche, Content Manager 2016-08-29

Förra veckan gick årets TIAN-dag (Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsdag) av stapeln – för 26:e året i rad! Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog guidade oss igenom nya lagar och regler samt pågående lagstiftningsarbete och kommenterade specifika AD-domar.

Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

De nya reglerna började gälla 31 mars 2016 och innebär att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att motverka ohälsa också inom det psykosociala området.

Ett tydligt krav i de nya reglerna är att chefer och arbetsledare ska ha kunskap om att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

 – När det uppstår obalans mellan arbetsgivarens krav på medarbetaren och tillgängliga resurser finns det en risk för ohälsosam arbetsmiljö. Även ett starkt psykiskt påfrestande arbete som att hantera människor i kris eller behöva ta svåra beslut kan medföra ohälsa, förklarar Tommy Iseskog.

För att undvika ohälsosam arbetsbelastning måste resurserna anpassas till arbetsmängd och svårighetsgrad. Medarbetarna behöver få klarhet i vad de ska göra, hur de ska göra det och till vem de kan vända sig för att få hjälp.

Det är även arbetsgivarens ansvar att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras, att utreda medarbetares eventuella upplevda kränkning samt att vidta lämpliga åtgärder.

 – Skriv en policy för vilka dumheter som inte accepteras! Det ska vara så tydligt som möjligt, med exempel. Det är dessutom krav på att arbetsgivaren har en rutin för vem man vänder sig till, vad som händer med informationen och vilket stöd som finns att få om en arbetstagare upplever kränkande särbehandling, säger Tommy.

Nya regler i föräldraförsäkringen och jämställdhetsbonus

Antalet reserverade dagar ändrades från 120 (60+60) till 180 (90+90) 1 januari 2016. Detta påverkar den maximala jämställdhetsbonusen som nu blir 10 500 kronor istället för tidigare 13 500 kronor. De nya reglerna gäller endast barn födda efter ikraftträdandet.

Avskaffande av bortre gränsen i sjukförsäkringen

Den tidigare regeln om att rätten till sjukpenning och förlängd sjukpenning upphör efter 2,5 år togs bort 1 januari 2016. Numera går det att få förlängd sjukpenning så länge som kriterierna uppfylls. I samband med denna förändring avskaffades även den så kallade arbetslivsintroduktionen.

Nya regler för tidsbegränsade anställningar

Sedan tidigare gäller att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning efter sammanlagt två år (inom ramtiden fem år). Sedan 1 maj 2016 gäller ytterligare en regel som kompletterar befintliga. Den innebär att om en arbetstagare har haft allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år och dessa anställningar ingår i en kedja av tidsbegränsade anställningar (vikariat, allmän visstidsanställning eller säsongsanställning) konverteras anställningen till en tillsvidareanställning, även om det gått längre tid än 5 år. Med kedja avses att mellanrummet mellan anställningarna inte överstiger sex månader.

 – Konverteringsreglerna gäller inte för arbetstagare som fyllt 67 år. Kollektivavtal kan dessutom antingen komplettera eller ersätta dessa lagregler, förklarar Tommy.

Utvidgade målgrupper för yrkesintroduktionsanställning och traineejobb

Tidigare var dessa stödåtgärder till för unga som har en utbildning, men saknar erfarenhet. Den 1 juni 2016 utvidgades målgruppen till att även gälla långtidsarbetslösa och nyanlända.

Ny lag – visselblåsarlagen

Den nya lagen innebär inga nya visselblåsarrättigheter, men ger ett skydd mot repressalieåtgärder för den som larmar om allvarliga missförhållanden.

 – Som arbetsgivare bör man fundera på en bra rutin för hur arbetstagarna ska göra för att slå larm; vem ska de prata med? Tydliga rutiner för detta kan göra att man undviker ”felaktiga” interna larm, säger Tommy.

Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

Syftet med reglerna är att motverka diskriminering och att främja likabehandling. Lagen träder i kraft 1 januari 2017.

 – Jag tycker att det är bättre att använda begreppet ”likabehandling”, det innebär lika möjligheter och rättigheter oavsett diskrimineringsfaktor och låter bättre än begreppet ”diskriminering”, säger Tommy.

Arbetet för aktiva åtgärder bedrivs i fyra steg:

  1. Kartläggning av risker för diskriminering och hinder för likabehandling – Hur ser det ut hos oss, finns det risk för diskriminering?.
  2. Analys av risker och hinder – Varför finns dem?
  3. Vidtagande av lämpliga åtgärder – Ta fram en likabehandlingsplan
  4. Utvärdering/uppföljning – Uppdatera planen årligen

 – Detta ska dokumenteras årligen i en plan, jag rekommenderar att ni kallar den för Likabehandlingsplan. Sammanställ här vilka åtgärder ni ska vidta för kommande perioden, säger Tommy.

Som en del av arbetet med de aktiva åtgärderna i diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning årligen, i stället för som tidigare var tredje år.

 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN