Goda nyheter - årliga lönekartläggningar återinförs

Jennie Köhlman, Head of Operations 2016-08-15

Strax innan semestern kom det glädjande beskedet att riksdagen röstade för en skärpning av diskrimineringslagen. Detta innebär bland annat ökade krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, samt att årliga lönekartläggningar återinförs.

Sedan 2009 har arbetsgivaren endast behövt göra lönekartläggning vart tredje år. Enligt en rapport från Unionen har det lett till att arbetsgivare blivit sämre på att genomföra lönekartläggningar. En tredjedel av de tillfrågade arbetsgivarna hade inte gjort någon lönekartläggning alls under de senaste tre åren, visar undersökningen.

Även regeringen motiverar lagändringen med att det krävs kontinuerliga insatser i arbetet med att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att synliggöra strukturell lönediskriminering med tätare intervaller kan även riktade insatser sättas in snabbare för att minska löneskillnaderna, menar regeringen. Det ger också en signal till arbetsgivarna att det är oacceptabelt att det fortfarande år 2016 finns en så kallad oförklarad löneskillnad mellan kvinnor och män. Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader visar att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner år 2015 var hela 12,5 procent. När hänsyn har tagits till yrke, ålder, erfarenhet, utbildning och sektor finns fortfarande en så kallad oförklarad skillnad på 4,6 procent kvar.

Men från vissa håll suckas det. Ytterligare en administrativ pålaga. Svenskt Näringsliv är kritiska mot lönekartläggningar och menar att jämställda löner ska uppnås genom att arbeta med processer för lönesättning, rekrytering och kompetensutveckling samt genom att jobba med attityder till föräldraledighet, organisationskultur och värderingar.

Men det ena utesluter väl inte det andra? Lönekartläggning är bara en del i arbetet att motverka diskriminering i arbetslivet och lagändringen kommer inte att lösa alla problem över en natt. Dessutom kommer det bli lättare att genomföra lönekartläggningar årligen då det inte längre är ett komplicerat projekt som ska göras var tredje år, utan något som blir en löpande rutin som trimmas in i verksamhetens övriga årliga processer så som lönerevision och budgetarbete.

Resultatet av lönekartläggningen ger även andra fördelar. Arbetsgivaren får en tydlig överblick av organisationens lönestruktur samt hur bestämmelser och riktlinjer för lönesättning tillämpas. Därmed blir lönekartläggningen ett bra underlag för rättvis lönesättning, lönerevisioner och nyanställningar.

Tips inför lönekartläggningen

Känns det tufft att ta sig igenom lönekartläggningsprocessen? Tänk på följande:

  1. Förenkla arbetet genom att skapa rutiner och samordna arbetet med andra årliga processer.
  2. Dra maximal nytta av resultatet även för andra ändamål.
  3. Kommunicera om lönekartläggningen internt och externt för att visa att ni satsar på jämställdhet. Det ger en positiv bild av arbetsgivarmärket.
  4. Ni gör något värdefullt, ni drar ert strå till stacken för att skapa ett mer jämställt samhälle!

 

Jennie Köhlman, Head of Operations

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN