Att bygga team och förankra mål

Amanda Andersson, Content & Marketing Assistant 2019-01-30

I slutet av förra veckan var vi på Edge HR i Järvsö på en klassisk kick-in. Två dagar med finslipning av hisspitchar, målformulering, lite yoga och teambuidling. Teambuildingaktiviteter kan kanske verka som en legitim anledning till att få åka iväg på en minisemester och ha kul i några dygn. Men faktum är att det tillsammans med ledarskap är två av hörnstenarna för att både attrahera och bibehålla medarbetare i en organisation.

Vi möter dagligen team som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det kan handla om vardagliga aktiviteter som att de som jobbar med kollektivtrafik, sjukvård eller i din lokala matbutik ser till att verksamheten går runt, alternativt större händelser som att bestiga Mount Everest eller att ta sig till planeten Mars. I vilken mån dessa team lyckas med sina mål beror till viss del på hur välfungerande teamet är.

Teambuilding brukar definieras som formella och informella insatser på gruppnivå med fokus på att förbättra sociala relationer och klargöra roller, samt lösa uppdrag och personliga problem som påverkar teamets funktion. Teambuilding fungerar genom att hjälpa individer och grupper att undersöka, diagnostisera och agera på beteenden och personliga relationer (Klein, DiazGranados, Salas, Le, Burke, Lyons, & Goodwin, 2009). Med fungerande grupper uppfattas arbetsplatsen som stöttande och de anställda tenderar att känna sig mer tillfredsställda med sina jobb och arbetsuppgifter, vilket leder till att de väljer att stanna kvar i organisationen. Viljan att stanna kvar beror dock på fler saker såsom sociala faktorer och samhällsfaktorer såväl som jobbet i sig (Toofany, 2007).

I stora drag handlar teambuilding om att säkerställa medarbetarnas befogenheter och utveckla dessa, skapa förtroende för varandra och organisationen samt att integrera nya medarbetare i miljön och kulturen. Det ska dock sägas att det inte finns ett säkert recept på framgång med detta. Nedan listas fyra punkter som kan vara bra att ha i åtanke vid planering av teambuildingaktiviteter (Klein et al., 2009).

  • Målsättning för organisation, team och individ. Har till syfte att fastställa mål för både team och individ, i enlighet med övergripande organisatoriska mål och stärka motivationen till att uppnå målen som ett team. För medarbetaren innebär detta att aktivt delta i att sätta en handlingsplan och identifiera möjliga vägar för att nå måluppfyllelse på individ-, team- och organisationsnivå. Genom att teamet är involverade i målsättningen kan framtida behov av resurser identifieras och individuella teammedlemmars egenskaper, såsom motivation, kan förändras och förstärkas.
  • Relationer inom teamet. Att fokusera på denna punkt syftar till att öka teamets samarbetsförmåga. Det vill säga ett ömsesidigt stöttande sinsemellan samt förmågan och villigheten att kommunicera och att dela känslor. På individnivå innebär detta att utveckla ett förtroende för andra teammedlemmar och för teamet som helhet. Att ha goda relationer inom gruppen är av stor vikt då det påverkar teamets resultat och effektivitet, därför kan det i vissa problematiska fall vara av betydelse att ta hjälp av en facilitator för att utveckla ömsesidigt förtroende och öppen kommunikation mellan teammedlemmarna.
  • Rollförtydligande. Syftar till att ge ökad förståelse inom teamet för respektive medlems roll och uppdrag samt definiera hur dessa överlappar och underbygger varandra. Här bör klargöras vad som förväntas av varje teammedlem, det vill säga minska eventuella tvetydigheter för de respektive rollerna och arbetsstrukturerna samt ibland även justera flera eller enskilda roller. För medarbetaren innebär detta att förståelsen för den egna och andras roller inom teamet ökar, vilket skapar bättre förutsättningar för måluppfyllelse.
  • Problemlösning. Denna punkt syftar till att identifiera arbetsrelaterade problem inom teamet och ökar även teamets förmåga till kritiskt tänkande, vilket kan leda till att relationer utvecklas och att teamets roll i det stora förtydligas. För individen innebär detta att denne involveras i identifiering av problem, handlingsplanen samt utvärderingen av dessa.

Punkterna ovan är generella och vilken effekt de får på ett specifikt team är svårt att säga med säkerhet då det både beror på teamets karaktär och på dess storlek. Här blir det chefens uppgift att avgöra vilka insatser som behöver mest fokus för att förbättra teamets möjligheter, vilket med fördel görs genom att hålla en kontinuerlig dialog med teamets medlemmar.

Hur gör ni med era teambuildingaktiviteter? Och hur gör ni för att även inkludera eventuella konsulter och gigare?

 

Relaterat

Amanda Andersson, Content & Marketing Assistant

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN