Allmänna villkor

 

Avbokningsvillkor och förbehåll

Fri avbokning till 40 dagar före utbildningen. Därefter debiteras hela avgiften. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta på eller ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare eller då föreläsare lämnat återbud och ersättare ej kunnat engageras. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

Personuppgifter

Vid bokning av evenemang, seminarie eller utbildning samt vid köp av produkt/tjänst hos Edge HR behandlar Edge HR Kundens namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. Dessutom behandlas uppgifter om Kundens inköp, sammanlagt belopp och tjänster.

Uppgifterna används av Edge HR för att fullgöra ömsesidiga rättigheter och förpliktelser i förhållande till Kunden, d v s leverans, betalning av utbildningen/seminariet mm samt till att utgöra underlag för information och marknadsföring till Kunden.

Edge HR kan låta överföra information och marknadsföringsmaterial avseende Edge HRs tjänster till Kunden och Användarna via e-post, telefon, sms eller brev.

Kunden kan när som helst vända sig till Edge HR och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om Kunden skall rättas eller raderas. Kunden kan när som helst skriftligen anmäla till Edge HR att Kunden motsätter sig behandling av Kundens uppgifter i marknadsföringssyfte. Uppgifterna kommer i sådana fall att spärras för användning. Kunden kan även när som helst skriftligen anmäla till Edge HR att Kundens Användares personuppgifter ej får lämnas ut till annan part för marknadsföringsändamål.

Villkor för bokning av Arbetsrättslig Intensivutbildning - Steg 1, 2 eller 3

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Vid förhinder att delta vid det planerade tillfället och när önskemål om att delta vid en senare utbildning finns debiteras en ombokningsavgift på 5000 kr. Deltagande vid en senare utbildning blir i mån av plats då antal platser är begränsat.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om föreläsaren fått förhinder och ersättare ej kunnat engageras. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

Villkor för bokning av e-utbildningar

Beställningen av e-utbildningen är bindande och kan ej avbokas. Utbildningen är giltig i 180 dagar från beställning och inloggningen till utbildningen är personlig. 

 

Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller vid användning av den eller de informationstjänster (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Edge HR AB, org.nr. 556643-3248. I dessa allmänna villkor avses med ”Kunden” den juridiska person som ingått avtal med Edge HR avseende Tjänsten; samt ”Användare”, den/de anställda hos Kunden som har giltig behörighet för nyttjande av Tjänsten. Det åligger Kunden att tillse att Användare informeras om och iakttar villkoren i detta Avtal.

1. Licenser

1.1 Företagslicenser

Kund som har tecknat en företagslicens på någon av nedan Tjänster får lägga upp ett obegränsat antal Användare. Den eller de Användare som tilldelats administratörsrättigheter kan lägga upp nya Användare i Tjänsten. Följande tjänster tillhandahålls av Edge HR med företagslicens:

 • Origo
 • Strategisk HR
 • Nordic Labour Law
 • HR Helpline

1.2 Användarlicenser

Kund som har tecknat en eller flera användarlicenser på någon av nedan Tjänster skall kontakta Edge HR om antalet Användare skall utökas. Följande Tjänster tillhandahålls av Edge HR med användarlicenser:

 • Arbetsrättens Domsregister
 • Arbetsrätt Expert
 • TIAN Nyhetsbrev
 • Origo
 • Strategisk HR
 • HR Helpline

2. Avtalstid

Abonnemang på Edge HR:s Tjänster löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen senast tre månader före förlängningsdatum.

3. Abonnemangsavgift

3.1 Aktuella priser framgår av offert. Abonnemangsavgiften faktureras enligt Edge HR:s gällande prislista för företagslicens respektive användarlicenser. Faktureringsavgift om 25 kr tillkommer. Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av årlig abonnemangsavgift sker ej.

3.2 Edge HR förbehåller sig rätten att årligen justera abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod.

4. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen, referensränta + 8 procent samt påminnelseavgift 50 kronor, utgår från fakturans förfallodatum på oreglerat belopp till dess full betalning sker.

5. Nyttjande

5.1 Edge HR upplåter genom detta avtal en icke exklusiv och begränsad rätt att endast använda innehållet i Edge HR:s Tjänster inom Kundens verksamhet, och då endast inom ramen för tjänsteutövning. Det innebär bland annat att innehållet i Edge HR:s Tjänster inte helt eller delvis får kopieras, visas, spridas eller delas för användning hos tredjeman, inklusive, men inte begränsat till, Edge HR:s konkurrerande aktörer. Kund får inte heller låna ut, hyra ut eller på annat sätt överlåta eller upplåta sina rättigheter till innehållet i Edge HR:s Tjänster till tredjeman, om inte annat överenskommits i punkt 5.2.

5.2 Kunden äger nyttjanderätt till Edge HR:s Tjänster i enlighet med dessa villkor, om inte annat uttryckligen och skriftligen överenskommits mellan Edge HR och Kunden.

5.3 Kunden ansvarar för att dess Användare i enlighet med gällande lag inte kränker andra personer eller utpekar dem som brottsliga, vid användning av Edge HR:s Tjänster. Intern publicering på Edge HR:s informationstjänster får inte vara hotfulla, obscena eller stötande, ej heller innehålla uppvigling, hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll eller innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi, innebära brott mot tystnadsplikt, innefatta spridning av datavirus, strida mot upphovsrätten eller innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet. Edge HR har rätt att omedelbart ta bort sådana meddelanden.

5.4 Kunden ansvarar för eventuellt tillvaratagande av egna dokument, lagrade i systemet, då Kundens abonnemang upphör.

5.5 Kunden får maximalt använda lagringsutrymme upp till 10 MB i Tjänsten.

6. Leverans

6.1 Leverans av Tjänster

Leverans sker genom att Kunden av Edge HR får ett giltigt användarnamn och lösenord för tillgång till Tjänsten.

6.2 Leverans av HR Helpline

Tjänsten ”HR Helpline” ger Kundens Användare möjlighet att via e-post kontakta arbetsrättsjurist eller HR-expert hos Edge HR eller dess anlitade partner med frågor som avser Kundens eget personalområde. Anlitad expert återkopplar inom 24 timmar (helgfria vardagar mellan 09:00 – 16:00) från det att frågan inkommit. Svaren levereras på det sätt som Användaren själv har valt, via e-post eller telefon. HR Helpline håller semesterstängt fyra veckor under juli/augusti.

Mer omfattande rådgivning i ärenden som kräver, inbegripet men inte begränsat till upprättande av avtal och annat skriftligt dokument, agerande som ombud, omfattas ej av tjänsten. Däremot tillhandahålls inledande och allmän vägledning, samt förslag på hur Användaren kan gå vidare i komplicerade ärenden. Tjänsten HR Helpline omfattas genomgående av sekretess. Innehållet i frågor och svar mellan Användare och Edge HR:s experter/handläggare förblir konfidentiell.

7. Underhåll och utveckling

Edge HR förbehåller sig rätten att underhålla och modifiera innehåll och funktioner i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Edge HRs Tjänster sker kontinuerligt.

8. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang på Tjänster får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan skriftlig tillåtelse från Edge HR.

9. Reklamation

9.1 Reklamation av Edge HRs informationstjänster skall ske skriftligen. Edge HR garanterar att söka avhjälpa fel eller brist i informationstjänsten inom 10 dagar från det att skriftlig reklamation mottagits. Om fel eller brist inte kunnat avhjälpas inom föreskriven tid äger Kunden vid väsentligt fel eller brist i informationstjänsten rätt att häva avtalet.

9.2 Reklamation kan inte åberopas i det fall det avser Edge HRs rätt att underhålla informationstjänster enligt punkt 7 i detta Avtal eller Kunds användning eller tillämpning av tjänst enligt punkt 10.1 i detta avtal.

10. Avstängning av abonnemang

10.1 Edge HR förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet, om Kunden nyttjar tjänsten på ett sätt som strider mot dessa villkor eller gällande rätt. Edge HR har även rätt att häva avtalet samt avsluta abonnemanget om Kunden begår ett väsentligt avtalsbrott, lämnar in ansökan om konkurs, försätts i likvidation, eller inleder ackordsprocess eller annars är på obestånd.

11. Begränsningar av Edge HR:s ansvar

11.1 Edge HRs ansvar för informationstjänsten är begränsat till utformningen av innehållet i tjänsterna. Edge HR ansvarar ej för hur Kunden använder eller tillämpar tjänsten och har heller inget ansvar gentemot tredje man för Kundens tillämpning eller användning. Edge HR ansvarar inte för eventuella ändringar som Kunden gör i samband med tjänstens nyttjande.

11.2 Edge HR:s ansvar är begränsat till direkta skador. Edge HR ersätter således inte Kunden för indirekta skador som denne kan åsamkas, inbegripet men inte begränsat till följdskador och utebliven vinst. Edge HR:s ansvar är under alla omständigheter begränsat till den abonnemangsavgift Kunden erlagt för senaste abonnemangsåret.

12. Immateriella rättigheter

12.1 Edge HR eller dess licensgivare äger samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärket Edge HR och andra varumärken eller produktnamn som Edge HR från tid till annan kan komma att använda, och immateriella rättigheter i av Edge HR tillhandahållen utrustning, programvara, manualer eller annan information. Part som lämnar material för publicering ansvarar för att publiceringen inte innebär intrång på någon annans upphovsrätt eller på något annat sätt strider mot gällande lagar.

12.2 Kunden får inte använda någon ”djuplänkning”, ”sidskrapning”, ”robotar”, ”spindlar” eller andra automatiska eller manuella processer eller kringgå inloggning på hemsidan, i syfte att tillgå, kopiera eller göra information tillgänglig gör allmänheten. Edge HR förbehåller sig rätten att blockera ovan angivna aktiviteter.

12.3 Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor, får ingen del av Tjänsten eller något innehåll i denna kopieras, visas, framföras offentligt, överföras till allmänheten, översättas, eller bearbetas utan uttryckligt, skriftligt och föregående tillstånd från Edge HR.

13. Tillgänglighet

Edge HR eftersträvar och har som målsättning att Edge HR:s informationstjänster skall vara tillgängliga 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Kunden är dock medveten om och accepterar att Edge HR inte kan garantera en särskild tillgänglighetsnivå för Edge HR:s informationstjänster och att access till Edge HR:s informationstjänster från tid till annan kan vara begränsad på grund av tekniska, underhålls-, uppdaterings-, drifts-, eller säkerhetsskäl. Edge HR eftersträvar att i den utsträckning det är möjligt vidta planerade avbrott efter normal kontorstid.

14. Programvara och teknisk plattform

Edge HR ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kundens operativsystem och datormiljö. Edge HR:s tjänster förutsätter att Kunden har den standard på erforderlig teknisk plattform som Edge HR stöder. För aktuell information se www.edgehr.se.

15. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot detta Avtal orsakat av omständigheter utanför parts kontroll och som part inte haft möjlighet att förutse, inbegripet men inte begränsat till, fel i annan operatörs nät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt, allmän knapphet på transporter, varor eller energi samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer av skäl som angivits ovan, (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad lag eller myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande.

16. Behandling av personuppgifter

16.1 Inom ramen för avtalet behandlar Edge HR Användares personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer). Edge HR behandlar dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och har därmed en skyldighet att se till att uppgifterna behandlas i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.

16.2 Personuppgifterna har lämnats av Användarna i samband med beställning av abonnemang och behandlas för att Edge HR ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åberopa sina rättigheter i förhållande till Kunden. Behandlingen av personuppgifterna stödjer sig på Edge HR:s berättigade intresse av att kunna bibehålla affärsrelationen med och tillhandahålla avtalade tjänster till Kunden.

16.3 Användares uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring av Edge HR:s tjänster och information om viktiga händelser. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. utskick via post, e-post och sms. Användarna har rätt att kostnadsfritt motsätta sig att uppgifterna används för sådana syften och varje utskick kommer att innehålla en möjlighet till avregistrering. För det fall en Användare motsätter sig Edge HR:s behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål kommer uppgifterna att spärras för sådan användning. Användare kan även närsomhelst skriftligen anmäla till Edge HR att personuppgifterna inte får lämnas ut för marknadsföringsändamål.

16.4 För mer information om vilka rättigheter Användare kan göra gällande mot Edge HR, vänligen se Wise Group-koncernens integritetspolicy.

För Wise Groups inställning till behandling av personuppgifter generellt, se bilaga 1 nedan.

17. Kundtjänst

Edge HR:s kundtjänst tillhandahåller support under vardagar på normal kontorstid. För aktuell information se Kontakta oss - kundsupport.

18. Lagval och Tvist

Svensk lag skall gälla för tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor, och skall prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Bilaga 1:

INFORMATION KRING WISE GROUP-KONCERNENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Wise Group-koncernen värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. Wise Group-koncernens dotterbolag behandlar inom ramen för sina respektive verksamheter en mängd personuppgifter. Personuppgifter förekommer bl.a. i samband med rekryteringsprocesser, uthyrning av konsulter och tillhandahållande av digitala HR-tjänster. Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna fördelas olika mellan avtalsparterna. Detta dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra hur bolagen i Wise Group-koncernen generellt, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter. Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom Wise Group eller vårt dataskyddsombud som nås via dpo@wisegroup.se.

Behandling av personuppgifter vid informationstjänster

I de fall Wise-bolag erbjuder informationstjänster, såsom tillhandahållande av checklistor, handböcker och processbeskrivningar m.m., behandlar inte Wise-bolaget några personuppgifter för kundens räkning. Inte heller kommer kunden att kunna överföra några personuppgifter till bolaget under avtalsförhållandet. Wise-bolaget är i stället personuppgiftsansvarig för den begränsade mängd personuppgifter som överförs till bolaget i samband med kundavtalets ingående och behandlar dem endast i syfte att kunna tillhandahålla tjänsten.

Med anledning av ovanstående bedömningar uppstår det inte något förhållande mellan Wise-bolag och kund som nödvändiggör ingåendet av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Bestämmelserna om biträdesavtal är inte heller tillämpliga i dessa fall. Något biträdesavtal ska därför inte ingås mellan Wise-bolag och kund vid tillhandahållandet av dessa tjänster. Frågor som rör behandling av personuppgifter, immateriella rättigheter och sekretess kommer i stället att regleras i kundavtalen. 

För den senaste informationen kring Wise Group-koncernens behandling av personuppgifter, vänligen besök oss på www.wisegroup.se. Eventuella frågor kan ställas till kontaktperson eller Wise Group’s dataskyddsombud via dpo@wisegroup.se.

 

 

These general terms and conditions (“the Contract”) apply to the use of the web service or services (“the Services”) provided by Edge HR AB, corporate identity no. 556643-3248. In these general terms and conditions “the Customer” means the legal person who has entered into a contract with Edge HR for the Service; and “Users”, the employee/employees of the Customer with valid authorisation to use the Service. It is incumbent upon the Customer to ensure that the User is informed of and complies with the terms and conditions in this Contract.

1.    Licences

1.1   Company licences

A Customer who has taken out a company licence for one of the Services below may set up an unlimited number of Users. The User or Users granted administrator rights can set up new Users of the Service. The following services are provided by Edge HR with a company licence:

 • Origo
 • Strategisk HR
 • Nordic Labour Law
 • HR Helpline
 • Edge Personalhandbok

1.2 User licences

A Customer who has taken out one or more user licences for any of the Services below must contact Edge HR if the number of Users is to be increased. The following Services are provided by Edge HR with a user licence:

 • Arbetsrättens Domsregister
 • Arbetsrätt Expert
 • TIAN nyhetsbrev
 • Origo
 • Strategisk HR
 • HR Helpline

2. Contract period

Subscription to Edge HR’s Services runs on an annual basis and is automatically extended for a year at a time unless notice of termination is given. Notice of termination must be given in writing no later than three months before the date on which the contract will be extended.

3. Subscription fee

3.1 Current prices are set out in the quotation. The subscription fee will be invoiced in line with Edge HR’s current price list for company licences and user licences respectively. An invoicing fee of SEK 25 will be added. All prices exclude VAT. No annual subscription fees will be reimbursed.

3.2 Edge HR retains the right annually to adjust the subscription fee for the subsequent contract period.

4. Payment terms

Payment terms are 20 days net. Penalty interest in accordance with the Interest Act + 8 per cent and a reminder fee of SEK 50 are payable from the due date of the invoice on unsettled amounts until payment is made in full.

5. Use

5.1 Through this Contract Edge HR grants a non-exclusive and limited right to only use the content of Edge HR’s Services in the Customer’s business, and then only within the framework of performing work-related duties. This means that the content of Edge HR’s Services may not be copied, shown, disseminated or shared, entirely or in part, with a third party, including but not limited to Edge HR’s competitors. Nor may the Customer lend, hire or otherwise assign or transfer the Customer’s rights to the content of Edge HR’s Services to a third party, unless otherwise agreed as set out in item 5.2.

5.2 The Customer owns the right to use Edge HR’s Services in line with these terms and conditions unless expressly agreed in writing between Edge HR and the Customer.

5.3 The Customer is responsible for ensuring that its Users, in line with applicable legislation, do not insult other people or declare them criminals when using Edge HR’s Services. Internal publication on Edge HR’s web services may not be threatening, obscene or insulting, nor may it incite rebellion, contain agitation against a national or ethnic group or otherwise have racist content or contain criminal depictions of violence or child pornography, involve breach of confidentiality, involve spreading a computer virus, breach of copyright or encourage criminal activity or constitute other criminal activity. Edge HR has the right to immediately delete any such messages.

5.4 The Customer is responsible for taking care of the Customer’s own documents, stored in the system, where necessary, when the Customer’s subscription ceases.

6. Delivery

6.1 Delivery of Services

Delivery takes place by the Customer receiving a valid user name and password from Edge HR for access to the Service.

6.2 Delivery of HR Helpline

The Service “HR Helpline” gives the Customer’s Users an opportunity via e-mail to contact a labour law lawyer or HR expert at Edge HR or their hired partners with questions concerning the Customer’s own staff area. Hired experts will provide feedback within 24 hours of receiving the enquiry (on weekdays that are not public holidays between 9 a.m. and 4 p.m.). The reply will be provided in the way the User him or herself chose, by e-mail or by phone. The HR Helpline is closed for the holidays for four weeks in July/August, see www.edgehr.sefor the specific information and dates.

More extensive advice in cases that require acting as a representative, including but not limited to drawing up contracts and other written documents, are not covered by the Service. However, introductory and general advice is provided, as well as suggestions for how the User can take complicated cases further.

The HR Helpline Service is confidential throughout. The content of questions and answers between the User and Edge HR’s experts/administrative staff will remain confidential.

7. Maintenance and development

Edge HR retains the right to maintain and modify the content and functions of the Services. All Edge HR’s Services are constantly being further developed and updated.

8. Transfer of subscription

Subscriptions to Services may not be transferred or assigned to a third party without the written permission of Edge HR.

9. Complaints

9.1 Complaints about Edge HR’s web services must be made in writing. Edge HR guarantees to seek to remedy errors or deficiencies in the web service within 10 days of receiving a written complaint. If an error or deficiency cannot be remedied within the time set out, the Customer is entitled to cancel the contract in the event of serious errors or deficiencies in the web service.

9.2 Complaints cannot be made in cases concerning Edge HR’s right to maintain web services under item 7 of this Contract or the Customer’s use or application of the service under item 10.1 of this Contract.

10. Termination of subscription

10.1 Edge HR retains the right to terminate a subscription with immediate effect with no repayment obligation if the Customer uses the service in a way which contravenes these terms and conditions or applicable law. Edge HR also has the right to cancel the Contract and shut down the subscription if the Customer commits serious breach of the Contract, applies for bankruptcy, is placed in liquidation, or commences a deed of arrangement or is otherwise insolvent.

11. Limitations on Edge HR’s liability

11.1 Edge HR’s responsibility for the web service is limited to the design of the content of the Services. Edge HR is not responsible for how the Customer uses or applies the Service and neither does Edge HR bear any liability to a third party for how the Customer applies or uses the Service. Edge HR is not liable for any changes the Customer may make in conjunction with using the Service.

11.2 Edge HR’s responsibility is limited to direct damage or loss. Edge HR will thus not compensate the Customer for indirect damage which the Customer may incur, including but not limited to consequential damages or lost profits. Edge HR’s liability in all circumstances is limited to the subscription charge the Customer has paid for the most recent year of subscription.

12. Intellectual property rights

12.1 Edge HR or its licence holder owns all intellectual property rights, including but not limited to the brand Edge HR and other brands or product names that Edge HR from time to time may use, and intellectual property rights to equipment, software, manuals or other information provided by Edge HR. A party who submits material for publication is responsible for ensuring that publication does not involve infringement of anyone else’s copyright or otherwise breach applicable legislation.

12.2 The Customer may not use any “deep linking”, “page scraping,” “robots”, “spiders” or other automatic or manual processes or circumvent logging in on the website with the aim of acquiring or copying information or making it available to the public. Edge HR retains the right to block the above activities.

12.3 In addition to that expressly permitted under these conditions, no part of the Service or any content therein may be copied, shown, presented in public, transferred to the public, translated or processed without the express, written permission of Edge HR in advance.

13. Accessibility

Edge HR strives for and has the goal that Edge HR’s web services must be accessible 24 hours a day 365 days a year. However, the Customer is aware of and accepts that Edge HR cannot guarantee a particular level of accessibility for Edge HR’s web service and that access to Edge HR’s web services from time to time may be limited due to technical, maintenance, updating, operational or security reasons. Edge HR seeks wherever possible to carry out planned downtime after normal office hours.

14. Software and technical platform

Edge HR is not responsible for any deficiencies and limitations in the Customer’s operating system and computer environment. Edge HR’s Services assume that the Customer has the required standard of technical platform that Edge HR supports. For current information see www.edgehr.se.

15. Force Majeure

The parties are released from liability for breach of this Contract caused by circumstances outside the parties’ control and which the parties were unable to predict, including but not limited to, faults in another operator’s network, accidents, fire, thunderstorm, explosion, war, riot, flood, severe weather, labour conflict, general scarcity of transport, goods or energy and errors or delays in services from sub-contractors for reasons as stated above (whether this concerns the party’s employees or not) or changes in legislation or provisions by authorities or action on the part of authorities.

16. Personal data

16.1 When ordering a subscription from Edge HR, Edge HR will process the Customer’s name and address information and other contact details. Information on the Customer’s purchase, total amount and services will also be processed.

16.2 This data will be used by Edge HR to fulfil mutual rights and undertakings in relation to the Customer, i.e. delivery, payment for services, etc. and to be used as the basis for information and marketing to the Customer.

16.3 Edge HR may have information and marketing material regarding Edge HR’s Services transferred to the Customer and the Users by e-mail, text, letter or fax.

16.4 The Customer has the right to request information from Edge, free of charge, once a year, on the handling of the Customer’s data that takes place at Edge HR.

16.5 The Customer can at any time approach Edge HR and request that any incorrect information about the Customer and the Customer’s Users be corrected or deleted. The Customer can at any time report to Edge HR that the Customer is opposed to the Customer’s data being used for marketing purposes. In such cases, the data will be barred from use. The Customer can at any time state in writing to Edge HR that the Customer’s Users’ personal information may not be passed on to a third party for marketing purposes.

17. Customer services

Edge HR’s customer services provide support on weekdays in normal office hours. For current information see www.edgehr.se.

18. Choice of law and disputes

Swedish law applies to disputes over the interpretation of this agreement and thereby associated legal issues, and such disputes must be examined by the public courts with the Stockholm District Court as the first instance.

 

TILL TOPPEN AV SIDAN