Allmänna villkor

 

Avbokningsvillkor och förbehåll

Fri avbokning till 40 dagar före utbildningen. Därefter debiteras hela avgiften. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta på eller ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare eller då föreläsare lämnat återbud och ersättare ej kunnat engageras. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

Personuppgifter

Vid bokning av evenemang, seminarie eller utbildning samt vid köp av produkt/tjänst hos Edge HR behandlar Edge HR Kundens namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. Dessutom behandlas uppgifter om Kundens inköp, sammanlagt belopp och tjänster.

Uppgifterna används av Edge HR för att fullgöra ömsesidiga rättigheter och förpliktelser i förhållande till Kunden, d v s leverans, betalning av utbildningen/seminariet mm samt till att utgöra underlag för information och marknadsföring till Kunden.

Edge HR kan låta överföra information och marknadsföringsmaterial avseende Edge HRs tjänster till Kunden och Användarna via e-post, telefon, sms eller brev.

Kunden kan när som helst vända sig till Edge HR och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om Kunden skall rättas eller raderas. Kunden kan när som helst skriftligen anmäla till Edge HR att Kunden motsätter sig behandling av Kundens uppgifter i marknadsföringssyfte. Uppgifterna kommer i sådana fall att spärras för användning. Kunden kan även när som helst skriftligen anmäla till Edge HR att Kundens Användares personuppgifter ej får lämnas ut till annan part för marknadsföringsändamål.

Villkor för bokning av Arbetsrättslig Intensivutbildning - Steg 1, 2 eller 3

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Vid förhinder att delta vid det planerade tillfället och när önskemål om att delta vid en senare utbildning finns debiteras en ombokningsavgift på 5000 kr. Deltagande vid en senare utbildning blir i mån av plats då antal platser är begränsat.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om föreläsaren fått förhinder och ersättare ej kunnat engageras. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

Villkor för bokning av e-utbildningar

Beställningen av e-utbildningen är bindande och kan ej avbokas. Utbildningen är giltig i 180 dagar från beställning och inloggningen till utbildningen är personlig. 

Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller vid användning av den eller de informationstjänster (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Edge HR AB, org.nr. 556643-3248. I dessa allmänna villkor avses med ”Kunden” den juridiska person som ingått avtal med Edge HR avseende Tjänsten; samt ”Användare”, den/de anställda hos Kunden som har giltig behörighet för nyttjande av Tjänsten. Det åligger Kunden att tillse att Användare informeras om och iakttar villkoren i detta Avtal.

1. Licenser

1.1 Företagslicenser

Kund som har tecknat en företagslicens på någon av nedan Tjänster får lägga upp ett obegränsat antal Användare. Den eller de Användare som tilldelats administratörsrättigheter kan lägga upp nya Användare i Tjänsten. Följande tjänster tillhandahålls av Edge HR med företagslicens:

  • Origo
  • Strategisk HR
  • Nordic Labour Law
  • HR Helpline

1.2 Användarlicenser

Kund som har tecknat en eller flera användarlicenser på någon av nedan Tjänster skall kontakta Edge HR om antalet Användare skall utökas. Följande Tjänster tillhandahålls av Edge HR med användarlicenser:

  • Arbetsrättens Domsregister
  • Arbetsrätt Expert
  • TIAN Nyhetsbrev
  • Origo
  • Strategisk HR
  • HR Helpline

2. Avtalstid

Abonnemang på Edge HR:s Tjänster löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen senast tre månader före förlängningsdatum.

3. Abonnemangsavgift

3.1 Aktuella priser framgår av offert. Abonnemangsavgiften faktureras enligt Edge HR:s gällande prislista för företagslicens respektive användarlicenser. Faktureringsavgift om 25 kr tillkommer. Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av årlig abonnemangsavgift sker ej.

3.2 Edge HR förbehåller sig rätten att årligen justera abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod.

4. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen, referensränta + 8 procent samt påminnelseavgift 50 kronor, utgår från fakturans förfallodatum på oreglerat belopp till dess full betalning sker.

5. Nyttjande

5.1 Edge HR upplåter genom detta avtal en icke exklusiv och begränsad rätt att endast använda innehållet i Edge HR:s Tjänster inom Kundens verksamhet, och då endast inom ramen för tjänsteutövning. Det innebär bland annat att innehållet i Edge HR:s Tjänster inte helt eller delvis får kopieras, visas, spridas eller delas för användning hos tredjeman, inklusive, men inte begränsat till, Edge HR:s konkurrerande aktörer. Kund får inte heller låna ut, hyra ut eller på annat sätt överlåta eller upplåta sina rättigheter till innehållet i Edge HR:s Tjänster till tredjeman, om inte annat överenskommits i punkt 5.2.

5.2 Kunden äger nyttjanderätt till Edge HR:s Tjänster i enlighet med dessa villkor, om inte annat uttryckligen och skriftligen överenskommits mellan Edge HR och Kunden.

5.3 Kunden ansvarar för att dess Användare i enlighet med gällande lag inte kränker andra personer eller utpekar dem som brottsliga, vid användning av Edge HR:s Tjänster. Intern publicering på Edge HR:s informationstjänster får inte vara hotfulla, obscena eller stötande, ej heller innehålla uppvigling, hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll eller innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi, innebära brott mot tystnadsplikt, innefatta spridning av datavirus, strida mot upphovsrätten eller innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet. Edge HR har rätt att omedelbart ta bort sådana meddelanden.

5.4 Kunden ansvarar för eventuellt tillvaratagande av egna dokument, lagrade i systemet, då Kundens abonnemang upphör.

5.5 Kunden får maximalt använda lagringsutrymme upp till 10 MB i Tjänsten.

6. Leverans

6.1 Leverans av Tjänster

Leverans sker genom att Kunden av Edge HR får ett giltigt användarnamn och lösenord för tillgång till Tjänsten.

6.2 Leverans av HR Helpline

Tjänsten ”HR Helpline” ger Kundens Användare möjlighet att via e-post kontakta arbetsrättsjurist eller HR-expert hos Edge HR eller dess anlitade partner med frågor som avser Kundens eget personalområde. Anlitad expert återkopplar inom 24 timmar (helgfria vardagar mellan 09:00 – 16:00) från det att frågan inkommit. Svaren levereras på det sätt som Användaren själv har valt, via e-post eller telefon. HR Helpline håller semesterstängt fyra veckor under juli/augusti.

Mer omfattande rådgivning i ärenden som kräver, inbegripet men inte begränsat till upprättande av avtal och annat skriftligt dokument, agerande som ombud, omfattas ej av tjänsten. Däremot tillhandahålls inledande och allmän vägledning, samt förslag på hur Användaren kan gå vidare i komplicerade ärenden. Tjänsten HR Helpline omfattas genomgående av sekretess. Innehållet i frågor och svar mellan Användare och Edge HR:s experter/handläggare förblir konfidentiell.

7. Underhåll och utveckling

Edge HR förbehåller sig rätten att underhålla och modifiera innehåll och funktioner i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Edge HRs Tjänster sker kontinuerligt.

8. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang på Tjänster får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan skriftlig tillåtelse från Edge HR.

9. Reklamation

9.1 Reklamation av Edge HRs informationstjänster skall ske skriftligen. Edge HR garanterar att söka avhjälpa fel eller brist i informationstjänsten inom 10 dagar från det att skriftlig reklamation mottagits. Om fel eller brist inte kunnat avhjälpas inom föreskriven tid äger Kunden vid väsentligt fel eller brist i informationstjänsten rätt att häva avtalet.

9.2 Reklamation kan inte åberopas i det fall det avser Edge HRs rätt att underhålla informationstjänster enligt punkt 7 i detta Avtal eller Kunds användning eller tillämpning av tjänst enligt punkt 10.1 i detta avtal.

10. Avstängning av abonnemang

10.1 Edge HR förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet, om Kunden nyttjar tjänsten på ett sätt som strider mot dessa villkor eller gällande rätt. Edge HR har även rätt att häva avtalet samt avsluta abonnemanget om Kunden begår ett väsentligt avtalsbrott, lämnar in ansökan om konkurs, försätts i likvidation, eller inleder ackordsprocess eller annars är på obestånd.

11. Begränsningar av Edge HR:s ansvar

11.1 Edge HRs ansvar för informationstjänsten är begränsat till utformningen av innehållet i tjänsterna. Edge HR ansvarar ej för hur Kunden använder eller tillämpar tjänsten och har heller inget ansvar gentemot tredje man för Kundens tillämpning eller användning. Edge HR ansvarar inte för eventuella ändringar som Kunden gör i samband med tjänstens nyttjande.

11.2 Edge HR:s ansvar är begränsat till direkta skador. Edge HR ersätter således inte Kunden för indirekta skador som denne kan åsamkas, inbegripet men inte begränsat till följdskador och utebliven vinst. Edge HR:s ansvar är under alla omständigheter begränsat till den abonnemangsavgift Kunden erlagt för senaste abonnemangsåret.

12. Immateriella rättigheter

12.1 Edge HR eller dess licensgivare äger samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärket Edge HR och andra varumärken eller produktnamn som Edge HR från tid till annan kan komma att använda, och immateriella rättigheter i av Edge HR tillhandahållen utrustning, programvara, manualer eller annan information. Part som lämnar material för publicering ansvarar för att publiceringen inte innebär intrång på någon annans upphovsrätt eller på något annat sätt strider mot gällande lagar.

12.2 Kunden får inte använda någon ”djuplänkning”, ”sidskrapning”, ”robotar”, ”spindlar” eller andra automatiska eller manuella processer eller kringgå inloggning på hemsidan, i syfte att tillgå, kopiera eller göra information tillgänglig gör allmänheten. Edge HR förbehåller sig rätten att blockera ovan angivna aktiviteter.

12.3 Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor, får ingen del av Tjänsten eller något innehåll i denna kopieras, visas, framföras offentligt, överföras till allmänheten, översättas, eller bearbetas utan uttryckligt, skriftligt och föregående tillstånd från Edge HR.

13. Tillgänglighet

Edge HR eftersträvar och har som målsättning att Edge HR:s informationstjänster skall vara tillgängliga 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Kunden är dock medveten om och accepterar att Edge HR inte kan garantera en särskild tillgänglighetsnivå för Edge HR:s informationstjänster och att access till Edge HR:s informationstjänster från tid till annan kan vara begränsad på grund av tekniska, underhålls-, uppdaterings-, drifts-, eller säkerhetsskäl. Edge HR eftersträvar att i den utsträckning det är möjligt vidta planerade avbrott efter normal kontorstid.

14. Programvara och teknisk plattform

Edge HR ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kundens operativsystem och datormiljö. Edge HR:s tjänster förutsätter att Kunden har den standard på erforderlig teknisk plattform som Edge HR stöder. För aktuell information se www.edgehr.se.

15. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot detta Avtal orsakat av omständigheter utanför parts kontroll och som part inte haft möjlighet att förutse, inbegripet men inte begränsat till, fel i annan operatörs nät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt, allmän knapphet på transporter, varor eller energi samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer av skäl som angivits ovan, (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad lag eller myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande.

16. Behandling av personuppgifter

16.1 Inom ramen för avtalet behandlar Edge HR Användares personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer). Edge HR behandlar dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och har därmed en skyldighet att se till att uppgifterna behandlas i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.

16.2 Personuppgifterna har lämnats av Användarna i samband med beställning av abonnemang och behandlas för att Edge HR ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åberopa sina rättigheter i förhållande till Kunden. Behandlingen av personuppgifterna stödjer sig på Edge HR:s berättigade intresse av att kunna bibehålla affärsrelationen med och tillhandahålla avtalade tjänster till Kunden.

16.3 Användares uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring av Edge HR:s tjänster och information om viktiga händelser. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. utskick via post, e-post och sms. Användarna har rätt att kostnadsfritt motsätta sig att uppgifterna används för sådana syften och varje utskick kommer att innehålla en möjlighet till avregistrering. För det fall en Användare motsätter sig Edge HR:s behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål kommer uppgifterna att spärras för sådan användning. Användare kan även närsomhelst skriftligen anmäla till Edge HR att personuppgifterna inte får lämnas ut för marknadsföringsändamål.

16.4 För mer information om vilka rättigheter Användare kan göra gällande mot Edge HR, vänligen se Wise Group-koncernens integritetspolicy.

För Wise Groups inställning till behandling av personuppgifter generellt, se bilaga 1 nedan.

17. Kundtjänst

Edge HR:s kundtjänst tillhandahåller support under vardagar på normal kontorstid. För aktuell information se Kontakta oss - kundsupport.

18. Lagval och Tvist

Svensk lag skall gälla för tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor, och skall prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Bilaga 1:

INFORMATION KRING WISE GROUP-KONCERNENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Wise Group-koncernen värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. Wise Group-koncernens dotterbolag behandlar inom ramen för sina respektive verksamheter en mängd personuppgifter. Personuppgifter förekommer bl.a. i samband med rekryteringsprocesser, uthyrning av konsulter och tillhandahållande av digitala HR-tjänster. Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna fördelas olika mellan avtalsparterna. Detta dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra hur bolagen i Wise Group-koncernen generellt, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter. Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom Wise Group eller vårt dataskyddsombud som nås via dpo@wisegroup.se.

Behandling av personuppgifter vid informationstjänster

I de fall Wise-bolag erbjuder informationstjänster, såsom tillhandahållande av checklistor, handböcker och processbeskrivningar m.m., behandlar inte Wise-bolaget några personuppgifter för kundens räkning. Inte heller kommer kunden att kunna överföra några personuppgifter till bolaget under avtalsförhållandet. Wise-bolaget är i stället personuppgiftsansvarig för den begränsade mängd personuppgifter som överförs till bolaget i samband med kundavtalets ingående och behandlar dem endast i syfte att kunna tillhandahålla tjänsten.

Med anledning av ovanstående bedömningar uppstår det inte något förhållande mellan Wise-bolag och kund som nödvändiggör ingåendet av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Bestämmelserna om biträdesavtal är inte heller tillämpliga i dessa fall. Något biträdesavtal ska därför inte ingås mellan Wise-bolag och kund vid tillhandahållandet av dessa tjänster. Frågor som rör behandling av personuppgifter, immateriella rättigheter och sekretess kommer i stället att regleras i kundavtalen. 

För den senaste informationen kring Wise Group-koncernens behandling av personuppgifter, vänligen besök oss på www.wisegroup.se. Eventuella frågor kan ställas till kontaktperson eller Wise Group’s dataskyddsombud via dpo@wisegroup.se.

 

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Allmänna villkor"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";