Vinster med ett systemstöd i lönekartläggningsarbetet – 5 tips!

Har du börjat fundera över årets lönekartläggning? Vi på Edge vet att det kan kännas både svårt och jobbigt att komma igång. Men faktum är att lönekartläggningsarbetet dels är lagstadgat, dels en viktig del i arbetet med att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Enligt lagen ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. Syftet är att säkerställa att arbetsplatsens löner är jämställda. Det vill säga att det inte förekommer några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Systemstöd för lönekartläggningsarbetet

Få hjälp i lönekartläggningsarbetet med ett smart systemstöd.

Lönekartläggningsarbetet kan vara ett omfattande arbete. Om ni är en stor organisation, har många olika befattningar och roller eller helt enkelt vill göra lönekartläggningen så effektiv som möjligt bör ni använda ett systemstöd som hjälp. Förutom att det underlättar och effektiviserar arbetet, säkerställer det att du gör på rätt sätt och att du inte missar några viktiga delar. Men som HR kan det ibland vara svårt att motivera ett systeminköp till chefer eller ledning. Nedan får du 5 argument till att investera i ett systemstöd – för en effektivare lönekartläggning med tydligare mervärden.

Få koll på lönekartläggning med Pay Analytics!

Pay Analytics - enkel lönekartläggning och löneanalys

Pay Analytics

5 argument för att maximera lönekartläggningsarbetet med hjälp av ett systemstöd

1. En lönekartläggning bidrar till insikter i hur ni kan optimera den investering som lön utgör

I lönekartläggningens moment arbetsvärdering får ni koll på vilka roller som är mest kritiska, det vill säga kravfyllda, och hur belöningen står i relation till detta. Förutom marknadsfaktorerna bör det finnas en intern plan för detta; hur kan vi attrahera, utveckla och behålla den viktigaste kompetensen? Lönekartläggningen kan bidra till att besvara dessa frågor.

2. Lönekartläggning ger stöd för rätt ingångslöner

Felaktiga ingångslöner kan vara svåra att rätta till i efterhand och det kan dessutom bli väldigt kostsamt i längden. Det kan även bidra till så kallad inlåsning, att det blir svårt att avveckla en felrekrytering på grund av en felsatt lön. Genom att lönekartlägga får ni koll på organisationens löner, vilket bidrar till ett bra underlag för korrekta och jämställda ingångslöner för kommande rekryteringar.

3. Att göra en lönekartläggning skapar tilltro bland medarbetarna

Genom att lönekartlägga visar ni i organisationen att likabehandling och jämställdhet står högt på agendan. Att kommunicera detta internt kan bidra till att medarbetarna känner tilltro till er som arbetsgivare och det kan även bidra till att den egna lönen uppfattas som rimlig och rättvis.

4. Lönekartläggning ökar sannolikheten för att medarbetare stannar

Tydlig och ärlig kommunikation samt medvetenhet om lön har visat sig vara viktigare för medarbetarens beslut att stanna kvar hos arbetsgivaren än den faktiska lönenivån. Det blir enklare att genomföra lönesamtal när beslut om lönenivåer är tydliga utifrån lönepolicy och lönekriterier samt det finns en tydlig lönestrategi. Att på en övergripande nivå kommunicera om själva lönekartläggningsarbetet innebär också en stärkt tilltro till verksamhetens lönepolitik och ett starkare medarbetarengagemang.

5. Genom att lönekartlägga kan ni få mer nöjda medarbetare

Enligt studier anser så mycket som två tredjedelar av en organisations medarbetare med marknadsmässig lön sig vara underbetalda. Den primära anledningen till misstron är att arbetsgivaren inte tillräckligt tydligt har kommunicerat sin lönepolicy och sina löneprinciper. En lönekartläggning utgör därför ett utmärkt underlag för att beskriva lönespannet för en viss roll och vilka möjligheter till löneutveckling som finns. Genom att göra detta ökar både medarbetarnöjdhet och medarbetarengagemang.

Vill du veta mer om arbetet med den årliga lönekartläggningen och hur vi kan underlätta ditt arbete? Läs mer och boka en demo av vår produkt Pay Analytics, vårt användarvänliga och smarta system för lönekartläggning och löneanalys. Vi erbjuder även konsultstöd av erfarna lönekartläggningskonsulter genom hela eller delar av processen.