Vad säger arbetsmiljölagen om er arbetsmiljö?

De lagar, förordningar och föreskrifter som i första hand styr arbetet med arbetsmiljön är arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). I vissa fall gäller även andra arbetsmiljöregler eller speciallagstiftning. I den här artikeln kan du läsa mer om arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar för detta.

Vad säger arbetsmiljölagen?

Vad säger arbetsmiljölagen? Få koll med Operativ HR

Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag, vilket innebär att den anger riktlinjer för vad arbetsgivaren måste göra utifrån ett minimum. Det betyder även att den innehåller få regler på detaljnivå och beskriver istället på en övergripande nivå de krav som ställs på arbetsmiljön och det ansvar som framför allt arbetsgivaren har. Arbetsmiljölagen är en så kallad tvingande lagstiftning och kan alltså inte avtalas bort genom till exempel kollektivavtal.

Arbetsmiljölagen – syfte och omfattning

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att skapa en god arbetsmiljö. Mer konkret innebär detta att alla organisationer ska utforma sin arbetsmiljö på ett sådant sätt så att den ger ett utvecklande arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap samt personlig och yrkesmässig utveckling för medarbetarna.

Arbetsmiljölagen gäller för alla organisationer och verksamheter där det finns medarbetare som utför arbete. Detta gäller för allt arbete oavsett typ och var det utförs. Lagen gäller alltså även för arbete som utförs på distans, hemifrån, hos kund eller i samband med resa. Ensamföretagare och familjeföretag omfattas även i vissa fall.

Få koll på vad arbetsmiljölagen säger och ta ert ansvar som arbetsgivare.

Prova Library Gratis

Library / Operativ HR

Arbetsgivaren ansvarar för organisationens arbetsmiljö

Som arbetsgivare har du det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet. Detta inkluderar arbetsmiljön och arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter som utfärdats av Arbetsmiljöverket samt att de krav som ställts av Arbetsmiljöverket följs. En stor del av arbetet handlar dock också om att fördela arbetsmiljöuppgifter och befogenheter. Eftersom det kan vara svårt för arbetsgivaren att själv överblicka den löpande verksamheten kan alltså arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter utifrån vad som är lämpligt i organisationen. Här kan du läsa om de roller som är delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

  • Medarbetare
    Alla medarbetare har ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö och även rätt till den information och utbildning som krävs för att kunna ta det personliga ansvaret. Medarbetare är även skyldiga att medverka i arbetsmiljöarbetet. Detta kan till exempel innebära att följa föreskrifter och instruktioner, använda skyddsutrustning, påtala brister och risker samt vidta den försiktighet som krävs. Medarbetare ska även rapportera olyckor och tillbud som inträffar. Detta gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.
  • Skyddsombud eller arbetsmiljöombud
    Ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud ska finnas på de arbetsställen som har minst fem regelbundet sysselsatta medarbetare. Skyddsombudet är representant för medarbetarna i frågor som rör arbetsmiljön. Dock utan egentligt ansvar för arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet kan inte heller ställas till svars om till exempel en olycka inträffar.
  • Skyddskommitté eller arbetsmiljökommitté
    Arbetsplatser med mins femtio anställda ska ha en skyddskommitté eller arbetsmiljökommitté. Kommittén består av representanter för både arbetsgivare och medarbetare och agerar medbestämmandeorgan i arbetsmiljöfrågor. Skyddskommittén har dock inget eget ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, de ska istället vara rådgivare och pådrivare i dessa frågor.

Lär dig mer om arbetsmiljö i Library / Operativ HR

Få detaljerad kunskap om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i Library / Operativ HR. Här finns ett stort avsnitt om arbetsmiljö som kontinuerligt granskas av experter på området. På så sätt kan du vara säker på att texten är uppdaterad enligt gällande lagstiftning och praxis. Prova Library gratis i 7 dagar! Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.