Vad innebär korttidsarbete? – Åtgärder med anledning av coronaviruset

Coronaviruset har bidragit till att många organisationer och dess medarbetare befinner sig i en mycket utsatt situation. Regeringen har därför under en kort tid presenterat flera stödåtgärder för arbetsmarknaden. Syftet är att hjälpa företagen att överleva och även undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist. Här kan du läsa om ett urval av de åtgärder som hittills har presenterats, med fokus på åtgärden om korttidsarbete, även benämnt korttidspermittering.

korttidspermittering, korttidsarbete

Läs om vad som gäller vid korttidsarbete / korttidspermittering.

Vad innebär korttidsarbete?

Korttidsarbete innebär att arbetstagarnas ordinarie arbetstid minskas under en begränsad period och lönen blir därför lägre än den ordinarie lönen. Förslaget som presenterats innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med drygt hälften genom att staten står för en större kostnad än vad som tidigare varit fallet vid korttidsarbete. Termen korttidspermittering har därför också använts i förslaget för att särskilja stödet från den tidigare regleringen då uppdelningen av kostnaderna delades mer jämlikt mellan de tre parterna.

Hur kan arbetsgivare få möjlighet att använda de nya bestämmelserna om korttidsarbete?

En förutsättning för stöd vid korttidsarbete är att löne- och arbetstidsminskningarna har stöd i antingen kollektivavtal eller individuella avtal. Införandet av korttidsarbete förutsätter således att arbetstagare och arbetsgivare är överens om att åtgärden är lämplig för att möta en tillfällig och allvarlig ekonomisk svårighet.

Det innebär att arbetsgivare med kollektivavtal måste ha stöd i centrala och lokala kollektivavtal för löne- och arbetstidsminskningarna. Arbetsgivare utan kollektivavtal måste komma överens om korttidsarbete skriftligen med minst 70 procent av arbetstagarna på en driftsenhet. Minst 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten måste också delta i korttidsarbetet. Förslag på hur ett sådant avtal bör se ut finns på Tillväxtverkets hemsida.

Hanterar du svåra personalfrågor? Få hjälp av Law / Arbetsrätt Expert.

Law / Arbetsrätt Expert

Vilka krav måste uppfyllas för att få rätt till stöd?

En förutsättning för att kunna få stöd är att arbetsgivaren gör en ansökan hos Tillväxtverket. För att en ansökan av stödet ska godkännanas krävs att:

1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,

Godkännande för stöd ska endast beviljas arbetsgivare som är långsiktigt konkurrenskraftiga. Detta innebär att arbetsgivarens svårigheter ska vara tillfälliga och övergående till sin natur. För att se de ekonomiska svårigheterna som allvarliga krävs att behovet av att förkorta arbetstiden är betydande, utan stödet skulle en arbetsgivare vara tvungen att genomföra omfattande uppsägningar.

2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,

Endast omvärldshändelser kan medföra godkännande för stöd.  

3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och

Kravet innebär att en allmänt förväntad konjunkturnedgång inte berättigar till stöd, eftersom en sådan inte är att se som oförutsebar. En utgångspunkt kan vara att snabba, dramatiska och osannolika händelseförlopp sällan kan förutses eller undvikas.

4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Sådana åtgärder kan exempelvis avse förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställda medarbetare. Vilka åtgärder som kan anses tillgängliga får bedömas utifrån förhållandena hos den arbetsgivare som har ansökt om stöd. I detta sammanhang kan det framhållas att det är viktigt att arbetsgivaren som ansöker om godkännande på ett tydligt sätt motiverar varför en viss åtgärd inte kan betraktas som tillgänglig med hänsyn till hur verksamheten är beskaffad.

Utförliga bestämmelser om vad ansökan ska innehålla kommer att meddelas i en förordning men information om när det kommer att ske har ännu inte meddelats. Det kommer dock att röra sig om vilka underlag som ska ges in för att arbetsgivarens ekonomiska situation ska kunna bedömas. Notera särskilt att alla fyra punkter ska vara uppfyllda om en ansökan ska kunna godkännas.

Vilka har rätt till stödet?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete.

Alla medarbetare som:

  • Varit anställda under en jämförelsemånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande.
  • Arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden. 
  • Inte tillhör arbetsgivarens familj.

Stödet är begränsat till ett tak om 44 000 kronor i månadslön.  

Hur stort är stödet vid korttidsarbete?

Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen är följande:

korttidsarbete

Arbetstidsminskningens nivåer är fasta och kan inte ändras. Stödet kan utgå under en period om sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning. 

Ytterligare åtgärder – slopat karensavdrag och statligt ansvar för sjuklönekostnader

Regeringen har även meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning redan från första dagen i sjukperioden. Åtgärden har gällt från den 11 mars och sträcker sig två månader fram till och med den 11 maj. Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukdagen efter ansökan från arbetstagaren. Slutligen har även regeringen föreslagit att staten tillfälligt ska stå för hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ska ersättas genom sjukpenningen.

Avslutande kommentar om åtgärderna

Regeringen har arbetat fram tydliga åtgärder i förhoppningen att detta ska hjälpa företagen att överleva under de kommande månaderna. Det finns en stor oro, vid sidan om oron för hälsan, för vilka ekonomiska konsekvenser coronaviruset kommer att föra med sig. Vi har säkerligen inte hört det sista från regeringen utan kommer att få fler förslag till åtgärder under de kommande veckorna att ta ställning till.

Law

Vår digitala produkt Law / Arbetsrätt Expert är för dig som hanterar komplexa arbetsrättsliga frågor. Arbetsrättsexperter från Elmzell Advokatbyrå tolkar och förklarar lagen på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Petter Wenehult & Knut Elmstedt

Advokat och biträdande jurist / Biträdande jurist / Elmzell Advokatbyrå