Vad innebär arbetsbrist? 5 tips vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist kan uppstå i situationer när arbetsgivaren bedömer att de inte längre är möjligt att erbjuda arbete i samma utsträckning som tidigare till de anställda. Arbetsbrist kan till exempel bero på att det är nödvändigt att göra kostnadsbesparingar, att delar av verksamheten läggs ned, en omorganisation eller som följd av en minskad orderingång eller konjunktursvängningar.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Läs våra 5 tips om vad som är bra att tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Om du som arbetsgivare behöver säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist är det viktigt att det görs på rätt sätt. Uppsägningar, oavsett orsak, är förstås en jobbig situation för alla på arbetsplatsen – även för de medarbetare som får vara kvar. Att följa de lagar och regler som finns samt att kommunicera på rätt sätt är därför en viktig del i processen.

När är det arbetsbrist?

Det är arbetsgivaren som bedömer situationen och beslutar hur organisation ska se ut i framtiden samt vilka eventuella förändringar som ska göras. Arbetsgivaren kan då till exempel bestämma att organisationen ska se ut som idag men med färre roller, eller en helt ny organisation med andra typer av roller.

Kom ihåg att det också finns arbetsrättslig lagstiftning (till exempel medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd) som reglerar hur en eventuell uppsägning på grund av arbetsbrist ska gå till. Dessa lagar syftar till att skydda den svagare parten i ett anställningsförhållande, det vill säga medarbetaren och ställer höga krav på hur arbetsgivaren kan agera vid uppsägning.

Information och kommunikation till medarbetarna

När det sker organisatoriska förändringar är det viktigt att informera alla medarbetare om era planer och vad detta kommer att innebära för medarbetarna. En större organisatorisk förändring kan vara en jobbig situation att hantera på många sätt för alla på arbetsplatsen. Mycket fokus hamnar ofta på de som berörs av uppsägning, men det är väldigt viktigt att inte glömma bort kvarvarande medarbetare och deras nya/förändrade sammansättning eller uppdrag. 

Se till att allt går rätt till. Ta hjälp av vår process för uppsägning på grund av arbetsbrist.

Library

Library / Operativ HR

5 tips att tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist

1. Varför sker det en förändring?

Bjud in till ett möte och beskriv situationen och motivera de förändringar som har beslutats eller som det pågår förhandlingar kring och därmed avser att beslutas. Kom ihåg att även informera de som inte har möjlighet att delta i mötet, till exempel de som är tjänstlediga, föräldralediga eller sjukskrivna.

2. Hur många berörs?

Informera om hur många som planeras att sägas upp. Gå inte in i detalj på vilka medarbetare eller avdelningar som berörs. Detta sker senare i individuella möten mellan medarbetare och chef. Innan kan ni behöva varsla Arbetsförmedlingen samt ska förhandla med berörda fackförbund (enligt MBL).

3. Kontinuerlig information och kontakt

Informera om hur och när ni planerar att förmedla information framöver. Håll er till detta även om det inte framkommit någon ny information ännu. Även information om att det inte finns någon ny information är viktig att förmedla till medarbetarna.

4. Tillgänglighet

Var närvarande och avsätt tid för att prata med medarbetarna. Glöm inte heller nu bort de som eventuellt är lediga eller sjukskrivna. Var beredd på att det kan finnas medarbetare i behov av särskilt stöd för att bearbeta situationen.

5. Kommunikationsstrategi

Under komplexa förändringsprojekt som förväntas pågå under en längre period är det bra att utforma en kommunikationsstrategi. Fundera till exempel över vem som ansvarar för kommunikation internt, hur ni ska kommunicera med de som inte finns närvarande samt vilken information ska gå ut extern och på vilket sätt.

Tänk på att det är viktigt att förhandlingar med fack är påbörjade så att ni som arbetsgivare inte gör er skyldiga till brott mot förhandlingsskyldigheten enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I vår produkt Library / Operativ HR kan du få tips och råd kring detta och andra viktiga saker att tänka på vid arbetsbrist. Där kan du även ta hjälp av vår nya process för uppsägning på grund av arbetsbrist och få digitalt stöd genom hela processen. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!