Hur går uppsägningsprocessen för avsked till?

Ett avsked innebär att arbetsgivaren avbryter ett anställningsförhållande i princip omedelbart. Avskedande kan ske för både tillsvidareanställda som för de med en tidsbegränsad anställning. Men för att en medarbetare ska kunna avskedas krävs det att medarbetaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Vid så allvarliga förseelser ställs inget krav på att medarbetaren ska ha varnats eller fått en erinran. Inte heller krävs det att arbetsgivaren försöker omplacera arbetstagaren. Det är dock viktigt att göra rätt, här har vi sammanfattat uppsägningsprocessen för avsked, steg för steg.

avsked

Få koll på uppsägningsprocessen för avsked med Library / Operativ HR.

Det är inte alltid så lätt att veta vilka förseelser som kan ligga till grund för avskedande. I vår produkt Library / Operativ HR finns en bra vägledning för detta. Där kan du till exempel läsa om situationer som kan anses vara grovt åsidosättande från medarbetarens sida. När det är klarlagt att det finns grund för avskedande är det dags att påbörja själva uppsägningsprocessen för avskedande. I Library / Operativ HR beskrivs denna process detaljerat med hänvisningar till korrekt lagtext samt förslag på användbara mallar. Få till exempel mall för varsel om uppsägning till facket samt mall för underrättelse om avsked till anställd. I den här texten kommer vi att beskriva uppsägningsprocessen för avsked i korthet.

avsked

Uppsägningsprocess för avsked steg för steg

1. Påbörja utredning

Som arbetsgivare måste du kunna bevisa att det finns saklig grund för avskedandet. Detta innebär att du måste kunna styrka omständigheterna och även säkerställa att de utgör tillräcklig grund för ett avskedande. För att kunna bevisa detta på bästa sätt bör du noga gå igenom alla omständigheter och utreda dessa innan du går vidare med processen. Går det till exempel att bevisa vad som inträffat genom skriftlig eller muntlig bevisning? Samt är det inträffade tillräckligt allvarligt för att skilja den anställde från sin anställning med omedelbar verkan?

2. Skriftligt varsel och underrättelse

Ett varsel och en underrättelse innebär att arbetsgivaren informerar att man överväger att avskeda en medarbetare. Finns kollektivavtal ska lokal facklig organisation varslas minst en vecka innan avskedande. Saknas kollektivavtal, men medarbetaren är medlem i en arbetstagarorganisation ska denna varslas minst en vecka innan avskedandet. Även en underrättelse om avskedande ska lämnas till medarbetaren personligen minst en vecka innan avskedandet. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej och oberoende av om medarbetaren är fackligt ansluten eller inte.

3. Verkställ avsked

När du som arbetsgivare bedömer att det verkligen finns grund för avskedande verkställs beslutet genom att besked om avsked lämnas till medarbetaren. Kom ihåg att varsel och underrättelse enligt punkten ovan enligt lag ska lämnas innan detta besked. Vid avsked upphör anställningen med omedelbar verkan. Medarbetaren har alltså inte någon laglig rätt till uppsägningstid eller uppsägningslön. Tänk därför på att lösa de praktiska detaljerna såsom passerkort, arbetsredskap med mera.

Få koll på uppsägningsprocessen för avsked steg för steg i Library / Operativ HR.

Prova Library Gratis

Library

Vill du veta mer om uppsägningsprocess för avsked? Prova då vår produkt Library / Operativ HR. Att allt går rätt till vid ett avsked är viktigt, både för arbetsgivarens och medarbetarens skull. I Library / Operativ HR får du ytterligare råd och information om detta. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!