Tjänstledighet för studier – 5 saker att tänka på

Ibland händer det att medarbetare begär tjänstledighet för studier – men vad och vilken typ av ledighet har medarbetaren rätt till och vad behöver du som arbetsgivare göra? Måste en ansökan om tjänstledighet för studier exempelvis alltid godkännas? Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Vad gäller för tjänstledighet för studier?

Vad gäller för tjänstledighet för studier? Få koll med Library

Rätten till ledighet för utbildning regleras i studieledighetslagen, eller lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (1974:981). Lagens syfte är att anställda, som under en kortare eller längre tid vill avbryta sitt arbete för att studera, ska få behålla sin anställning och kunna återgå till arbete när studierna är avklarade. Detta innebär att medarbetarna har rätt att vara lediga för olika typer av utbildning såsom allmän utbildning, facklig utbildning, yrkesutbildning, praktik eller till och med yrkesutbildning hos annan arbetsgivare. En studieledighet kan omfatta några enstaka timmar eller pågå i flera år. Ledighetens längd är beroende av utbildningen som medarbetaren ska gå.

Vilka medarbetare får ansöka om tjänstledighet för studier?

Lagen gäller alla arbetstagare – organiserade och oorganiserade, heltids- och deltidsanställda och även anställda under en begränsad tid, till exempel vikarier. Det krävs dock att medarbetaren vid tidpunkten för ledighetens början har varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Få koll på vad som gäller för olika typer av tjänstledighet – prova Library gratis

Prova Library Gratis

Library

5 saker att tänka på vid tjänstledighet för studier

1. Medarbetarens ansökan om ledighet för studier

Arbetsgivaren har rätt till framförhållning av önskad ledighet för studier. För kortare ledighet kan du som arbetsgivare kräva en framförhållning på två veckor. Detsamma gäller ledighet för facklig utbildning. Gäller ledigheten en längre utbildning kan du kräva att ansökan om ledighet för studier lämnas sex månader innan utbildningens början. Kommer ansökan senare innebär det i praktiken att du som arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten motsvarande tid.

2. Utbildningens inriktning och arrangör

Medarbetaren har rätt till ledighet för varje slag av utbildning. Det innebär att medarbetaren får välja ämne fritt och det behöver inte finnas ett värde för de arbetsuppgifter som hör till anställningen. Även den som vill utbilda sig för ett nytt yrke har rätt till ledighet. Vad som däremot inte faller inom lagen är hobbykurser såsom gitarrspelning, oljemålning och liknande. Medarbetaren har också rätt att välja arrangör av utbildningen helt fritt. Även utbildning utomlands omfattas av lagen.

3. Skjuta upp ledigheten

Arbetsgivaren kan skjuta upp utbildningen, men måste då omgående meddela detta samt ange skäl till uppskovet. För längre utbildningar (till exempel vid universitet) kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i sex månader. För kortare utbildningar eller utbildningar som rör fackliga frågor kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i högst två veckor. Finns kollektivavtal är det viktigt att ha kontakt med facket, eftersom de har tolkningsföreträde vid de flesta överenskommelser som gäller studieledighet.

4. Återgång till arbete

När studieledigheten är slut är medarbetaren både skyldig, och har rätt, att återgå till sin tidigare tjänst eller en likvärdig befattning. Medarbetaren har också rätt att avbryta studierna i förtid och återgå till arbete.

5. Medarbetarens anställningsskydd

Medarbetaren får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att denne begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet. En anställd som är studieledig får inte heller någon särställning jämfört med övriga anställda vad gäller förändringar av arbetsvillkoren.

Läs mer om studieledighet i Library

I Edge:s produkt Library / Operativ HR kan du läsa mer om olika typer av ledighet samt få ännu mer information om vad studieledighetslagen säger om medarbetarens rätt till ledighet för studier. Läs till exempel om: Vad gäller om medarbetaren vill jobba under studielov och ferier? Vad gäller för förmåner under ledigheten? Är studieledigheten semesterlönegrundande? Prova Library kostnadsfritt i 7 dagar. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något.