Ta rätt beslut med relevanta nyckeltal för HR

Att mäta, följa upp och analysera nyckeltal inom HR (även kallat People analytics) är en viktig del i det strategiska HR-arbetet. Med hjälp av HR-nyckeltal kan organisationens styrkor och svagheter identifieras och ledningen kan få bättre förutsättningar att styra organisationen i rätt riktning. Nyckeltalen för HR blir en vägvisare som ger er en indikation på om ni är på rätt väg eller inte.

Nyckeltal för HR

Få hjälp att fatta rätt beslut med våra beräkningsmallar.

Utgå från era verksamhetsmål och strategi för att bestämma vilka HR-nyckeltal som är lämpliga att mäta i er organisation. Ett relevant nyckeltal ska vara ett mätetal som är viktigt för verksamhetens framgång. Mätningarna bör ske löpande över tid – de bör också kontinuerligt följas upp och analyseras.

Exempelvis kan ett mål för en verksamhet vara att öka lönsamheten. I detta fall är det intressant att mäta vilka delar av verksamheten som är mest lönsamma, hur sjukfrånvaron ser ut samt vilken personalomsättning som finns. Tillsammans med information från bland annat medarbetar- och kundundersökningar kan HR-nyckeltalen ge en samlad bild av vad som skapar goda förutsättningar för organisationens framgång. Har till exempel avdelningar med bra ledarskap och lägre personalomsättning en högre lönsamhet än andra? Vad är det i så fall som skapar denna framgång och hur kan ni arbeta för att uppnå samma resultat i andra delar av organisationen?

Genom noggranna mätningar och analyser kan HR skapa värdefulla insikter och stötta ledningen att ta rätt beslut samt också få möjlighet att arbeta mer proaktivt och vidta de åtgärder som krävs för att driva verksamheten framåt.

4 tips i arbetet med nyckeltal

Nedan följer några tips på vad ni kan tänka på i arbetet med HR-nyckeltal:

  1. Börja med att sätta upp mål – Med hjälp av tydliga mål blir det enklare att bestämma vilka nyckeltal inom HR som ni som organisation vill titta närmare på. Tänk igenom vart ni är idag, vart ni är på väg samt vilka utmaningar och möjligheter ni ser.
  2. Välj mått som är relevanta och lättbegripliga – Välj ut ett antal HR-nyckeltal som är viktiga att mäta för er verksamhet och som är enkla att komma igång med. Exempel på vanliga nyckeltal inom HR är personalomsättning, intern rörlighet samt olika frisk- och sjuktal. Se avsnittet om Nyckeltal i Library / Strategisk HR för att ta del av fler nyckeltal inom områdena Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.
  3. Analysera orsaker – Att arbeta strategiskt med nyckeltal innebär att analysera och hitta orsakerna till de problem som kan utläsas. Det handlar alltså inte bara om att mäta resultatet, utan också om att följa upp och analysera. Genom att analysera orsakerna så ökar möjligheterna för att få bättre beslutsunderlag, arbeta mer förebyggande samt skapa verksamhetsnytta för era insatser inom HR.
  4. Gör jämförelser och mätningar över tid – Analysera och jämföra era nyckeltal med andra siffror för att de ska bli relevanta. Att bryta ner siffrorna samt göra olika jämförelser inom organisationen ger också bra insikter, till exempel jämförelser mellan avdelningar. Utför mätningarna över tid som gärna sträcker sig längre än 12 månader. Det kan även vara lämpligt att göra jämförelser med hur det ser ut externt, exempelvis i branschen.

Observera. Även i kristider är det viktigt att mäta, följa upp och analysera nyckeltal inom HR. I samband med coronaviruset kan det till exempel vara värdefullt att göra mätningar med fokus på de anställdas hälsa och arbetssituation.

Läs mer om nyckeltal för HR – Prova Library gratis i 7 dagar!

Läs mer och få inspiration i vårt avsnitt om nyckeltal för HR i vår produkt Library / Strategisk HR. Avsnitten om Nyckeltal/People analytics, Personalekonomi och Räkna på HR i Library / Strategisk HR är framtagna i samarbete med Nyckeltalsinstitutet och Anders Johrén.