Skapa framgång med performance management

När ledningen väljer att styra och leda verksamheten mot gemensamma mål brukar det kallas för performance management. Det handlar om att säkerställa att varje medarbetare bidrar på bästa sätt till det som är viktigast för verksamhetens framgång. Det innebär tydlighet kring mål, definierade KPI:er (det vill säga kritiska nyckeltal) och om att stötta, uppmärksamma och belöna goda prestationer. Men hur kan du som HR vara med och bidra till detta? Och vad är viktigt att tänka på när det gäller målstyrning och performance management?

performance management

Skapa framgång för medarbetarna och verksamheten med performance management

Processägare för målstyrningsprocessen brukar ofta vara både HR och ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen ansvarar för budget medan HR istället har ett ansvar för att optimera uppsatta mål. Detta görs genom att stötta chefer och medarbetare i att bryta ned övergripande mål till mer konkreta, förståeliga och engagerande mål på team- och individnivå. I Edge:s produkt Library / Strategisk HR finns en steg för steg-guide som detaljerat beskriver hur du på ett smart och effektivt sätt kan arbeta strukturerat med målstyrning.

Process för målstyrning / performance management – steg för steg

Processen för målstyrning beskrivs i Library / Strategisk HR i 4 steg. Under de olika stegen får du guidning i vad du behöver göra, vilka som bör involveras samt i vissa fall användbara övningar och exempel som tar dig vidare i arbetet. När du har genomfört ett steg markerar du det som klart och kan därmed enkelt se hur arbetet fortskrider. Nedan får du 4 tips om målstyrningsprocessen i korthet.

1. Definiera och kommunicera övergripande mål

Se till att verksamhetens övergripande mål är tydligt definierade. Kommunicera därefter dessa internt. Tänk på att det sällan räcker att kommunicera de övergripande målen enbart vid ett tillfälle. Försök istället att hitta sätt att göra de övergripande målen levande i verksamheten.

2. Mål på teamnivå

Det är viktigt att göra organisationens övergripande mål relevanta även för de olika teamen. Därför behöver målen brytas ned och bli begripliga på teamnivå. Att teamets mål är tydliga för alla inblandade främjar samarbetet, eftersom de belyser vad teamet i sin helhet ska åstadkomma samt förtydligar chefens resultatansvar. I Library / Strategisk HR får du exempel på mål på teamnivå samt en övning för att sätta teammål.

3. Mål på individnivå

När teammålen är fastställda är det dags att bryta ned dem ytterligare en gång, till individuella mål för respektive medarbetare. Detta moment fungerar ofta bra att inkludera i utvecklingssamtalen. Låt medarbetarna själva formulera förslag på individuella mål utifrån hur de ser att de bäst kan och vill bidra. Fastställ sedan tillsammans 3 eller 4 mål. Kom ihåg att beskriva dem noggrant så att de även blir lätta att följa upp.

4. Uppföljning

Att formulera rätt mål är en viktig del av performance management. Men utan regelbunden uppföljning av kritiska nyckeltal, delmål och revidering är processen otillräcklig och du har svårt att veta vilket värde den tillför. För att hjälpa medarbetarna att arbeta mot målen och justera riktningen om det behövs krävs alltså både fokus och löpande uppföljningar.

Vill du veta mer om performance management och målstyrning? Prova Library gratis nu!

Prova Library Gratis

Library

Vill du veta mer om performance management och processen för måluppfyllelse? Prova vår produkt Library / Strategisk HR  helt gratis i 7 dagar. Här finns ett helt avsnitt på temat med mycket information samt tips och råd som hjälper dig framåt i det strategiska HR-arbetet. Skapa ett testkonto nu!