Så har coronaviruset påverkat arbetsrätten hittills

Coronaepidemin har orsakat en rad politiska beslut. En del av dessa beslut har arbetsrättslig betydelse. Samtidigt är det viktigt att framhålla att olika personalpolitiska överväganden kan komma att bli väldigt betydelsefulla i den nu föreliggande krissituationen.

coronaviruset påverkar arbetsrätten

Läs om hur covid-19 har påverkat arbetsrätten.

Nya regler vid sjukskrivning

Riksdagen kommer med all säkerhet att fatta beslut om ett antal förändringar i det regelverk som gäller vid sjukskrivning. I korthet och punktform innebär detta följande.

  1. Sjuklönelagens regler om karensavdrag och sjuklön ändras inte. Däremot kommer Försäkringskassan att betala sjukpenning till den sjuke för den första sjukdagen. Det är alltså individens sak att ansöka om sjukpenningen för ”karensdagen” hos Försäkringskassan. Dessa regler kommer att gälla retroaktivt från och med den 11 mars och till och med den 31 maj 2020. Det är naturligtvis fullt möjligt att det senare kommer att fattas beslut om att förlänga detta system.
  2. Staten kommer att ersätta alla arbetsgivare för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020.
  3. Sjuklönelagens regler om läkarintyg från och med åttonde sjukdagen kommer tillfälligt att ändras så att kravet på läkarintyg helt enkelt slopas. Det ska särskilt framhållas att slopandet av kravet på läkarintyg även gäller så kallade förstadagsintyg; alla krav på läkarintyg under sjuklöneperioden tas alltså bort. Den här lagändringen gäller också retroaktivt från och med den 13 mars 2020 och tills vidare, vilket innebär att det är regeringen som kan fatta beslut om när de tidigare gällande reglerna för läkarintyg ska återinföras.

Omvärldsbevakning med fokus på arbetsrätt.

Prova Law Gratis

Law – Prova gratis i 7 dagar!

Nya regler för korttidsarbete

En lag om korttidsarbete har funnits sedan 2014. Lagen handlar i grunden om att regeringen kan fatta beslut om att lagen ska börja tillämpas; lagen är en så kallad beredskapslag. Tanken är att regeringen ska kunna fatta beslut om att lagen ska börja gälla om en ”synnerligen allvarlig lågkonjunktur” har inträffat. De nu nämnda reglerna i lagen ändras inte.

De beslut som riksdagen nu kommer att fatta handlar om att lagen ska kunna tillämpas också beträffande enskilda företag, som har företagsekonomiska skäl att förändra sin verksamhet och där omständigheterna som orsakar arbetsbristen inte har kunnat förutses av företaget. Vidare krävs – för att statligt stöd ska kunna utgå – att företaget har undersökt alla andra möjligheter att lösa de ekonomiska problemen.

De nu aktuella lagändringarna innehåller en permanent del och en tillfällig del.

Den permanenta delen ser ut på följande sätt:

Arbetstidsminskning
1. 20 % av ordinarie arbetstid
2. 40 % av ordinarie arbetstid
3. 60 % av ordinarie arbetstid

Löneminskning
1. 12 % av ordinarie arbetstid
2. 16 % av ordinarie arbetstid
3. 20 % av ordinarie arbetstid

Om arbetstids- och löneminskning genomförs enligt ovan, kan arbetsgivaren få ett stöd som motsvarar 43 % av den ordinarie lönen (maximalt 44 000 kronor) multiplicerad med arbetstidsminskningen. I praktiken innebär detta att kostnaden för arbetstidsförkortningen delas lika mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och staten.

Den tillfälliga delen i de nya reglerna om korttidsarbete innebär följande:

Arbetstidsminskning
1. 20 % av ordinarie arbetstid
2. 40 % av ordinarie arbetstid
3. 60 % av ordinarie arbetstid

Löneminskning
1. 4 % av ordinarie arbetstid
2. 6 % av ordinarie arbetstid
3. 7,5 % av ordinarie arbetstid

Om arbetstidsminskningen genomförs enligt tabellen ovan i den tillfälliga delen, gäller att arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd som motsvarar 98,6 % av den ordinarie lönen (maximalt 44 000 kronor) multiplicerad med arbetstidsminskningen. Detta innebär att staten tar 75 % av kostnaden för korttidsarbetet.

Det som jag ovan kallar den tillfälliga delen gäller retroaktivt från och med den 16 mars och under resten av året. Därefter, alltså från och med den 1 januari 2021, gäller reglerna i det som kallas den permanenta delen av regelverket.

Tillväxtverkets hemsida finns all detaljinformation om de nya reglerna för korttidsarbete.

Law

Med Edge:s produkt Law / TIAN Nyhetsbrev får du Tommy Iseskogs omvärldsbevakande nyhetsbrev med fokus på arbetsrätten. Utkommer 21 gånger per år. Med Law / Arbetsrättens Domsregister håller du dig uppdaterad gällande aktuella rättsfall och kan läsa Tommy Iseskogs tolkningar av Arbetsdomstolens domar.

Tommy Iseskog

Tommy Iseskog

Arbetsrättsexpert, författare & föreläsare / Arbetsrättsliga området

Relaterad produkt

Law

Law

Få koll på arbetsrätt med Law.

Läs mer