Process för lönerevision – få koll steg för steg

I kollektivavtalet anges när lönerna ska revideras och utifrån vilka regler eller kriterier detta görs. Om kollektivavtal saknas är det upp till organisationen att själv besluta när och om en eventuell lönerevision ska genomföras. I dessa fall finns ingen lagstadgad skyldighet att revidera organisationens löner. Dock ligger det i arbetsgivarens intresse att göra detta för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder konkurrenskraftiga löner. Lönerevisionen bör då planeras utifrån verksamhetens behov och lönepolicy.

lönerevision steg för steg

Få koll på processen för lönerevision steg för steg.

I vår produkt Library / Operativ HR finns ett förslag på hur processen för lönerevision kan se ut. I den här texten kan du läsa kortfattat om detta. Förslaget gäller oavsett om det finns kollektivavtal eller ej på din arbetsplats. Processen för lönerevision är uppdelad i 6 steg. I varje steg får du i Library / Operativ HR tips på aktiviteter, vem som ansvarar och användbara mallar och relaterat material. Vart efter ett steg är avklarat kan det markeras som färdigt. På så sätt visualiseras framgångarna med lönerevisionsarbetet på ett tydligt sätt.

lönerevision steg för steg

Processen för lönerevision i 6 steg

1. Information till lönesättande chefer

Steg 1 är att informera och utbilda organisationens lönesättande chefer om den kommande lönerevisionen. Ni bör gå igenom lönepolicy, diskriminering och arbetet för jämställda löner, hur ett lönesamtal ska genomföras, aktuella förutsättningar, tidsplan samt information om eventuella fackliga förhandlingar. Förse även varje lönesättande chef med löneunderlag så att de kan påbörja sin planering.

2. Information till medarbetare

Informera samtliga medarbetare, även föräldralediga och sjukskrivna, övergripande om lönerevisionsprocessen. Lönesättande chefer kan därefter informera sina team mer i detalj om till exempel tidsplan, lönepolicy och lönekriterier.

3. Lönesamtal

I steg 3 är det dags för lönesamtal med medarbetarna. Syftet med detta är att medarbetarna ska få diskutera sin lön och att chefen ska får möjlighet att hantera förväntningar på löneutvecklingen. Under lönesamtalet bör inga beslut fattas. Det är först när chefen haft samtliga lönesamtal som hen bäst kan fördela löneutrymme så optimalt som möjligt. I Library / Operativ HR finns ett förslag på upplägg för lönesamtalet.

Vill du veta mer om lönerevisionen? Prova Library gratis i 7 dagar!

Prova Library Gratis

Library

4. Löneförslag

När alla lönesamtal är genomförda är det dags att fördela löneutrymmet bland medarbetarna. En bra idé kan vara att dokumentera förslagen i till exempel excel eller ett HR-system så att alla förslag enkelt kan sammanställas för en övergripande bild av löneutrymme och fördelning.

Tips! Som lönesättande chef är det viktigt att hålla sig till lönekriterierna och säkerställa att de tillsammans med marknadslöneläget avgör lönepåslaget. Låt dig inte luras att ge mest åt den som argumenterar högst för sin löneökning.

5. Fackliga förhandlingar

Om arbetsplatsen har kollektivavtal ska löneförslagen förhandlas med fackliga motparter enligt medbestämmandelagen (MBL). Det är endast medlemmars löner som är föremål för de fackliga förhandlingarna. Men däremot är inga löner fastställda innan löneförhandlingarna är klara. Det går alltså inte att börja lämna lönebesked till de medarbetare som inte är fackligt anslutna.

6. Lönebesked

När lönerna är klara är det dags att meddela och motivera de nya lönerna för medarbetarna. Ibland kan dessa samtal vara svåra, till exempel i de fall då medarbetarnas förväntningar och den faktiska lönejusteringen har ett stort gap. I Library / Operativ HR finns förslag på hur du kan hantera dessa samtal samt vanliga fallgropar och hur du undviker dessa.

Vill du veta mer om lönesättning och processen för lönerevision? I vår produkt Library / Operativ HR får du ännu mer tips och information om detta. Det finns även mycket material om relaterade ämnen, till exempel löneformer, skatter och avgifter samt lönekartläggning. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!