Organisatorisk och social arbetsmiljö – få koll på arbetsplatsen

Tyvärr orsakar brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ohälsa på många arbetsplatser. I värsta fall leder detta till sjukskrivningar som kan bli långvariga. Hur ser det ut i er organisation och hur jobbar ni för att förebygga ohälsa kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö?

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Har du koll på er organisatoriska och sociala arbetsmiljö?

Har du koll på arbetsmiljölagen?

Arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön regleras i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Dessa föreskrifter är ett förtydligande av arbetsmiljölagen och beskriver inom vilka områden arbetsgivaren måste vidta åtgärder och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta gäller följande områden:

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstider
  • Kränkande särbehandling
  • Kunskap
  • Mål

I vår produkt Library / Operativ HR kan du läsa mer om respektive område och få råd om hur du bedriver det systematiska arbetsmiljöarbetet i din organisation på bästa sätt. Få till exempel tips på hur du kan undvika och motverka ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.

Vad är organisatorisk respektive social arbetsmiljö?

Organisatorisk arbetsmiljö kan sammanfattas som de villkor och förutsättningar som finns för arbetet. Här innefattas till exempel ledning och styrning, delaktighet, handlingsutrymme, kommunikation, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser samt ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar istället om det sociala samspelet på arbetsplatsen. Till exempel relationer, samarbete samt socialt stöd från chefer och kollegor.

Men vad innebär detta i praktiken? Till exempel har arbetsgivaren ett ansvar i att sätta upp konkreta mål för både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetet med dessa mål ska bedrivas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Få full koll på organisatorisk och social arbetsmiljö med Library

I Library / Operativ HR finns ytterligare information om hur du praktiskt kan arbeta med era arbetsmiljömål för organisatorisk och social arbetsmiljö samt ingående information om arbetsgivarens hela arbetsmiljöansvar. Få tillexempel hjälp med processen för systematiskt arbetsmiljöarbete eller processen för sjukfrånvaro samt rehabilitering.