Ny lag: rehabiliterings­koordinator för sjukskrivna

I budgetpropositionen hösten 2019 presenterade regeringen ett förslag till en ny lag om så kallad rehabiliteringskoordinator för sjukskrivna. Riksdagen har nu antagit regeringens förslag till ny lag om koordineringsinsatser.

Rehabiliteringskoordinator

Få koll på nya lagen om rehabiliteringskoordinator för sjukskrivna

Regionernas skyldighet att erbjuda insatser med rehabiliteringskoordinator

Den nya lagen anger att regionerna ska erbjuda koordineringsinsatser. Detta i syfte att sjukskrivna patienter ska kunna återgå i arbete eller kunna komma in på arbetsmarknaden. Skyldigheten att erbjuda och vidta koordineringsinsatser för sjukskrivna gäller också för kommuner som inte ingår i en region. Det är alltså en regions ansvar att erbjuda koordineringsinsatser för de som ges hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Två eller flera regioner kan komma överens om att en region ska erbjuda koordineringsinsatser för annan regions räkning. Lagen tillåter också att en region sluter avtal med någon annan (t.ex. privat utförare) om att utföra de uppgifter som regionen i grunden (och enligt lagen) har ansvar för.

Koordineringsinsatsernas innehåll

Lagen uttrycker att koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso- och sjukvården. Insatserna ska kunna handla om personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. Det är särskilt intressant att notera att arbetsgivare är en sådan ”aktör”. I lagens förarbeten (se prop. 2019/20:1 utgiftsområde 10 s. 59) uttrycks att arbetsgivare ”inte så sällan behöver diskutera frågor kring en arbetstagare med någon inom hälso- och sjukvården”. Det är alltså lagstiftarens avsikt att en sådan koordineringsinsats kan handla om samtal rörande t.ex. medicinska förutsättningar för anpassning av arbetet eller arbetssituationen. Det ska framhållas att en insats endast ska ges om patienten samtycker och så långt som möjligt ska en insats utformas och genomföras i samråd med patienten.

Få omvärldsbevakning inom arbetsrätt direkt till din inkorg – 26 gånger per år!

Law / TIAN Nyhetsbrev

Koordineringsinsatser och rehabilitering

Om en patient, som är föremål för en koordineringsinsats, kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder ska regionen informera Försäkringskassan. För att regionen ska få lämna information till Försäkringskassan krävs också härvidlag samtycke från patienten.

Det är uppenbart att den nya lagen kan komma att få betydelse för arbetsgivare och ifråga om arbetsgivares fullgörande av sitt rehabiliteringsansvar. I praktiken kan detta handla om dels kontakter mellan vårdgivare och arbetsgivare i syfte att koordinera t.ex. arbete, viss behandling och anpassning, dels att regionen påtalar behovet av rehabiliteringsåtgärder.

Ikraftträdande

Den nya lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna träder i kraft den 1 februari 2020.

Law

Detta är ett utdrag från Law / TIAN Nyhetsbrev nummer 1 – 2020. Med Law / TIAN Nyhetsbrev får du Tommy Iseskogs omvärldsbevakande nyhetsbrev med fokus på arbetsrätten. Utkommer 26 gånger per år. Prova gratis i 7 dagar.

Tommy Iseskog

Tommy Iseskog

Arbetsrättsexpert, författare & föreläsare / Arbetsrättsliga området