Motverka diskriminering på arbetsplatsen med en arbetsprocess för aktiva åtgärder

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare systematiskt arbeta för att främja likabehandling och motverka diskriminering. Detta ska göras genom så kallade aktiva åtgärder. Att behandlas lika och inte diskrimineras ska gälla för alla i organisationen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

aktiva åtgärder

Motverka diskriminering och främja likabehandling – ta hjälp av vår process!

Lagkraven som gäller aktiva åtgärder har kommit till för att ändra de strukturer i verksamheten som kan leda till att någon blir diskriminerad. Lagen anger inte i detalj vad du som arbetsgivare behöver göra. Istället bör du utgå från er unika verksamhet och från branschspecifika förutsättningar. Men att veta hur man ska göra detta på ett effektivt sätt är inte alltid så lätt. Därför har vi på Edge tagit fram en smart process för detta i vår produkt Library / Operativ HR. I den här texten kan du läsa kortfattat om de olika stegen i processen, medan du i Library / Operativ HR dessutom får användbara mallar och andra smarta tips på hur du tar dig vidare i arbetsprocessen för aktiva åtgärder.

aktiva åtgärder

Arbetsprocess för aktiva åtgärder i 6 steg

1. Kartläggning

För att få en överblick av läget i verksamheten, samt ett material att arbeta vidare med är en ordentlig kartläggning ett bra första steg. Steg 1 blir då att kartlägga om det finns risk för diskriminering eller hinder för likabehandling på arbetsplatsen. De områden som ska ingå i det systematiska arbetet och som ska kartläggas utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder är följande:

  • Arbetsförhållanden
  • Löner och andra anställningsvillkor
  • Rekrytering och befordran
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Möjlighet att förena förvärvsarbete och föräldraskap

2. Analys

När kartläggningen är färdig är det dags att analysera resultaten. Försök bryta ner resultaten för att se eventuella återkommande mönster. Resonera och ställ frågor. Om till exempel fler män än kvinnor svarar att de tycker att arbetsgivaren kräver övertidsarbete, nöj dig inte med att konstatera det, fundera istället ut vad det kan bero på.

3. Mål

Utifrån analysen av kartläggningen formuleras sedan mål. Sätt några få relevanta mål som ni kan följa och se resultat av. Det ska vara aktiva åtgärder som minskar risk för diskriminering och som till exempel ökar förutsättningar för inkludering, frihet från trakasserier eller ökad tillgänglighet. Formulera målen som SMART:a (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta). Kom även ihåg att de ska vara genomförbara under innevarande år.

4. Åtgärder

När kartläggning, analys och mål är klara är det dags att identifiera åtgärder som ska främja likabehandling och motverka diskriminering. Fundera över vilka förebyggande och främjande åtgärder som behöver vidtas. I Operativ HR finns mer information om detta samt en användbar mall för handlingsplan.

5. Utvärdering och uppföljning

I steg 5 är det dags att följa upp arbetet. Det vill säga hur åtgärderna har genomförts och hur resultatet blev. Fundera över dessa frågeställningar:

  • Hur har vi uppnått våra mål? Varför har eventuellt vissa mål inte uppnåtts?
  • Vad har fungerat och vad hade kunnat fungera bättre?
  • Har vi fått några bieffekter med våra uppnådda mål? Ökad lönsamhet, ökad attraktivitet på arbetsmarknaden, ökad trivsel på arbetsplatsen? Eller tvärtom?

6. Dokumentation och likabehandlingsplan

Det systematiska arbetet med aktiva åtgärder ska slutligen dokumenteras. Detta ska göras varje år. Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för den undersökning av risker, hinder och analys som gjorts, liksom de förebyggande och främjande åtgärder som har vidtagits eller planeras att genomföras. Uppföljning och utvärdering ska också ingå i dokumentationen. I Library / Operativ HR finns en användbar mall för detta.

Få koll på arbetet med aktiva åtgärder i Library / Operativ HR – prova gratis nu!

Prova Library Gratis

Library

Vinster med att jobba med aktiva åtgärder

Förutom de uppenbara vinsterna med ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter finns det även andra positiva effekter för hela verksamheten. Det kan till exempel handla om:

– En bättre arbetsmiljö och en attraktivare arbetsplats.
– Fler perspektiv och mer kreativa lösningar.
– Bättre kundanpassning och ett starkare varumärke.
– Ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Vill du veta mer om dina skyldigheter gällande diskriminering och likabehandling som arbetsgivare? I vår produkt Library / Operativ HR  finns ett helt avsnitt om detta med tips och information. Förutom processen för aktiva åtgärder finns beskrivningar av vad lagar och regler säger, vilka typer av diskriminering som finns och vad de sju diskrimineringsgrunderna innebär. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!