Minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män – genomför lönekartläggning varje år

Att det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män världen över är ett faktum, så också i Sverige år 2020. I juni 2020 släppte Medlingsinstitutet, en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppdrag att studera den svenska lönebildningen ur ett jämställdhetsperspektiv, en rapport om dessa löneskillnader (Medlingsinstitutet, 2020). För tionde året i rad har löneglappet minskat, vilket tyder på att utvecklingen går åt rätt håll, men trots detta så är skillnaden i lön mellan kvinnor och män fortfarande så stor som 9,9 procent. Här kan du läsa mer om löneskillnader och hur du kan arbeta för att motverka dessa genom lönekartläggning.

Minska löneskillnader - genomför lönekartläggning

Minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män – genomför lönekartläggning

I rapporten analyseras lön, det vill säga ersättning för utfört arbete i måttet månadslön. Efter standardvägning är löneskillnaden 4,2 procent. Standardvägning innebär att skillnader i ålder, utbildning, yrke, arbetstid samt vilken sektor arbetaren är verksam inom har tagits i beaktning. Kort kan det alltså beskrivas som dels demografiska data och dels de karriärval som har gjorts. Det är inte möjligt att med statistiska metoder svara på om det förekommer osakliga löneskillnader mellan könen, den oförklarade skillnaden är alltså oförklarad enbart i statistisk mening. Här ligger det istället ett ansvar på arbetsgivaren att årligen genomföra en lönekartläggning för att säkerställa att det inte förekommer några osakliga löneskillnader mellan könen i den egna organisationen.

Vad säger lagen om lönekartläggning?

Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. En del i detta är att alla arbetsgivare är skyldiga att årligen kartlägga och analysera löneskillnader med avseende på kön. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska även dokumentera sin lönekartläggning varje år. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är tillsynsmyndighet vilket innebär att de kan kontrollera att arbetsgivare följer diskrimineringslagen.

Minska löneskillnaderna – genomför en lönekartläggning varje år med Pay Analytics.

Pay Analytics

Varför ska man göra en lönekartläggning?

Syftet med lönekartläggning och efterföljande analys är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Skillnaderna är osakliga om de har ett direkt eller indirekt samband med medarbetarens kön. Rent rättsligt är lönekartläggningsarbetet en del av arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet. Slarv, förbiseende eller underlåtenhet att utföra dessa skyldigheter kan leda till att Nämnden mot diskriminering på begäran från Diskrimineringsombudsmannen ålägger arbetsgivaren att vid vite fullgöra skyldigheterna med lönekartläggningen.

”Att regelbundet genomföra lönekartläggningar ger resultat. En kund konstaterade redan efter två lönekartläggningar att de tydligt kunde se effekt i form av färre osakliga löneskillnader. Det känns bra då det är viktigt för oss på Edge att möjliggöra för organisationer att skapa jämställda arbetsplatser.”

Eva Wagner, Edge

Utöver de lagliga aspekterna finns det många vinster med att göra en lönekartläggning, bland annat får du koll på lönestrukturen i organisationen och får bra underlag för lönesättning, lönerevision och rekrytering. Att agera seriöst och metodiskt gällande lönekartläggningen stärker organisationens hållning i jämställdhetsfrågor och den grundläggande mänskliga rättigheten att ingen ska bli diskriminerad på grund av sitt kön. Att göra lönekartläggningar regelbundet bidrar därmed till att sprida bilden av er som trovärdig arbetsgivare som ligger i framkant, vilket kan stärka ert employer brand.

Om Pay Analytics

Pay Analytics hjälper dig att enkelt göra en lönekartläggning i din organisation. Att årligen genomföra en lönekartläggning, som säkerställer att det inte finns osakliga löneskillnader, är ett lagkrav för alla organisationer. Glöm röriga Excellark och dålig koll! Med Pay Analytics får du ett lättanvänt gränssnitt, videoguider och enkla importfunktioner som hjälper dig att genomföra lönekartläggningen på ett smidigt sätt. Här kan du läs mer om Pay Analytics, boka en demo eller kontakta någon av våra erfarna konsulter inom lönekartläggning.

Källförteckning:

Medlingsinstitutet. (2020). Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019. Vad säger den officiella lönestatistiken? Hämtad från www.mi.se

Amanda Andersson

Brand & Content Manager / Edge