Lönekartläggningens mervärden – 4 anledningar att satsa på lönekartläggning

Varje år ska arbetsgivare genomföra en lönekartläggning för att ta reda på om det förekommer osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män i den egna organisationen. Detta är lagstadgat och de flesta arbetsgivare är medvetna om att arbetet måste göras. Men har du koll på alla mervärden som du får på köpet när du gör en lönekartläggning?

lönekartläggningens mervärden

Få koll på lönekartläggning med Pay Analyics!

Förutom de uppenbara fördelarna med att göra en lönekartläggning, det vill säga att följa lagen och få underlag för huruvida organisationens löner är jämställda eller ej, så kan organisationen även få flera andra mervärden från lönekartläggningen. Nedan har vi sammanställt 4 punkter på vad du kan förvänta dig efter en väl genomförd lönekartläggning. Använd dem gärna som argument för att lägga mer tid och resurser på det viktiga arbetet mot diskriminering som lönekartläggningen är en del av.

Lönekartläggningens mervärden – 4 anledningar att satsa på lönekartläggningsarbetet

1. En lönekartläggning tydliggör den interna lönepolitiken

Genom att göra en lönekartläggning får du en bild av hur den interna lönepolitiken efterlevs i organisationen och om cheferna tillämpar lönepolicyn på rätt sätt, det vill säga könsneutralt. Du får även klarhet i om lönepolitiken på något sätt behöver förtydligas eller ej. Behöver till exempel chefer utbildas i lönesättande samtal?

2. En lönekartläggning skapar förtroende bland medarbetarna

Att genomföra en lönekartläggning samt kommunicera hur ni tar vidare resultatet av den bidrar till att skapa förtroende hos medarbetarna. Att vara tydlig med hur ni internt jobbar för jämställdhet och lika lön är även fördelaktigt när det kommer till nyrekrytering. Se därför till att chefer är välinformerade och kan argumentera för ert interna lönekartläggnings- och jämställdhetsarbete.

3. En lönekartläggning skapar förståelse för roller och ansvar i organisationen

Att genomföra en lönekartläggning bidrar till att löner faktiskt sätts utifrån de krav som ställs i arbetet och inte utifrån kön. Lönen sätts därmed inte godtyckligt utan det finns en plan eller strategi som även gör att medarbetaren förstår var i ”lönetrappan” hen befinner sig. Detta kan i sin tur bidra till att medarbetaren upplever att det egna löneläget är rimligt, vilket kan ge förhöjd trivsel, högre engagemang och lojalitet samt ökad motivation och prestation.

4. En lönekartläggning ger användbart underlag i arbetet med arbetsgivarmärket

Genom att genomföra den årliga lönekartläggningen och kommunicera kring detta kan arbetsplatsen och arbetsgivarvarumärket upplevas som mer rättvist och fritt från diskriminering. Att ha lönekartläggningens resultat svart på vitt gör att ni med självsäkerhet kan kommunicera detta och stå för det eftersom ni faktiskt jobbar proaktivt med dessa frågor.

Vill du veta mer om lönekartläggningens mervärden samt hur vi kan underlätta ditt arbete med detta? Här kan du läsa om Pay Analytics, vårt användarvänliga och smarta system för lönekartläggning och löneanalys. Vi erbjuder även konsultstöd av erfarna lönekartläggningskonsulter genom hela eller delar av processen. Kontakta oss enkelt här!