Lönekartläggningens lagkrav – 3 analyser du måste göra

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare varje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor. Alla arbetsgivare som har minst 10 anställda ska även dokumentera den årliga lönekartläggningen samt eventuella planerade åtgärder. Här kan du läsa mer om lönekartläggningens lagkrav.

lönekartläggningens lagkrav

Har du koll på de analyser du behöver gör i samband med lönekartläggningen? Få koll här.

Lönekartläggningen är en process som kan delas in i flera steg. Den kräver en viss systematik och ska enligt diskrimineringslagen innehålla några specifika delar. För att underlätta lönekartläggningen och jämförelsen av medarbetarnas löner räknas eventuell bonus, provision och liknande in i månadslönen. Enligt lagen ska du som arbetsgivare kartlägga och analysera tre områden; lika arbete, likvärdiga arbeten samt högre lön men lägre värdering. Här nedan berättar vi mer om vad respektive analys egentligen innebär.

1. Lika arbete

Här ska lönen för män och kvinnor jämföras inom en grupp som utför arbete som är att betrakta som lika, det vill säga arbete som utförs av en eller flera personer med samma, eller i de närmaste samma arbetsuppgifter. Till exempel inom gruppen redovisningsekonomer analyseras löneskillnader mellan kvinnor och män. 

2. Likvärdiga arbeten

Likvärdiga arbeten är arbeten som efter en sammantagen bedömning av kraven som ställs i arbetet betraktas som likvärdiga, även om arbetsuppgifterna kan vara helt olika. Kraven ställs utifrån kriterierna kunskap och färdigheteransvaransträngning, samt arbetsförhållanden

Löner för kvinnodominerade grupper (där 60 procent eller fler är kvinnor) jämförs med likvärdiga mansdominerade grupper (där 60 procent eller fler är män) eller könsneutrala grupper. Till exempel så analyseras här löneskillnader mellan den kvinnodominerade gruppen jurister och den mansdominerade gruppen av tekniska specialister. Då dessa alltså i exemplet efter en sammantagen bedömning anses ha lika höga krav på sitt arbete, trots att arbetsuppgifterna är helt olika. 

3. Högre lön lägre värdering  

När du har kartlagt och analyserat löneskillnaderna mellan likvärdiga arbeten ska du också analysera eventuella löneskillnader mellan kvinnodominerade arbeten och arbeten med lägre krav, men som ändå har högre lönenivå. Du måste sakligt kunna förklara anledningen till att det kvinnodominerade arbetet, trots att det har högre krav, ändå har en lägre lönenivå. Det kan till exempel vara en analys av löneskillnaden mellan en kvinnodominerad grupp av undersköterskor som värderats till 100 poäng med en månadslön motsvarande 20 000 kronor och den mansdominerade gruppen vaktmästare som i sin tur fått 90 poäng men trots den lägre värderingen har en månadslön motsvarande 22 000 kronor. 

Få hjälp med lönekartläggningen – använd Pay Analytics!

Pay Analytics

Lönekartläggningens lagkrav – dokumentation

För de arbetsgivare som har 10 eller fler anställda ska analyserna till sist dokumenteras. Dokumentationen ska bland annat innehålla en redovisning av:

  • resultat och analys
  • planerade lönejusteringar och andra åtgärder som kan behövas för att åtgärda löneskillnader
  • kostnadsberäkning och tidsplan
  • utvärdering av föregående års åtgärder

Vill du veta mer om arbetet med den årliga lönekartläggningen och hur vi kan underlätta ditt arbete? Läs mer och boka en demo av vår produkt Pay Analytics, vårt användarvänliga och smarta system för lönekartläggning och löneanalys. Vi erbjuder även konsultstöd av erfarna lönekartläggningskonsulter genom hela eller delar av processen.