Lönekartläggning – vanliga frågor och svar

Vi på Edge har mångårig erfarenhet av lönekartläggning och har hjälpt hundratals arbetsgivare med detta. Här har vi samlat ihop de vanligaste frågorna vi brukar få tillsammans med våra svar för att hjälpa dig som ska göra, eller har funderingar kring, lönekartläggning. Allt för att detta viktiga arbete ska kännas lite enklare.

Vi svarar på vanliga frågor om lönekartläggning

Här får du svar på frågor om lönekartläggning!

Varför ska man göra en lönekartläggning?

Syftet med lönekartläggning är att upptäcka och åtgärda löneskillnader som kan ha ett samband med kön. Att göra en lönekartläggning varje år ger dessutom:

 • Bättre underlag för individuella lönesättningar
 • Bättre tillämpning av organisationens lönekriterier
 • Samt en inblick i hur jämställdheten i organisationen ser ut

Vad gäller enligt lag?

Förändringen i diskrimineringslagen, som trädde i kraft redan 2017, innebar att lönekartläggningen ska genomföras varje år. Tidigare var det vart tredje år som gällde. Lönekartläggningen ska också dokumenteras av arbetsgivare med tio anställda eller fler, istället för dokumentationskraven från tjugofem anställda, som gällde innan. Ytterligare en analys är också lagstadgad: högre lön men lägre värdering. Vilket innebär att kvinnodominerade grupper jämförs med icke kvinnodominerade grupper som har en lägre värdering men högre lön.

Vad innebär en lönekartläggning?

I en lönekartläggning ska arbetsgivaren jämföra löner för kvinnor och män som har lika, eller likvärdiga arbetsuppgifter. Detta görs i syfte att kunna upptäcka, åtgärda och förebygga löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument. Reglerna från den 1 januari 2017 kräver att arbetsgivaren genomför en lönekartläggning varje år.

Vilka ska göra en lönekartläggning?

Alla arbetsgivare med anställda. Kom ihåg att även dokumentera kartläggningen om ni är fler än tio anställda.

Hur ofta ska man göra en lönekartläggning?

Från och med den 1 januari 2017 kräver lagen att man gör en lönekartläggning varje år. Tidigare var lagkravet vart tredje år.

Vem är ansvarig för lönekartläggningen?

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att lönekartläggningen genomförs. Arbetsgivare som har minst tio anställda ska ha en årlig dokumentation över lönekartläggningen och dokumentera eventuella åtgärder i en handlingsplan.

Vilka vinster finns det med att göra en lönekartläggning, förutom att följa diskrimineringslagen?

Att göra en lönekartläggning är inte bara ett lagkrav utan ett bra sätt att ta kontroll över lönesättningen internt, inte bara ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är också fråga om ett varumärkesbyggande. Att ni arbetar med likabehandling och uppfattas som en arbetsgivare som tar dessa frågor på allvar kan vara avgörande för era blivande kandidaters val av arbetsgivare. Detta gäller särskilt unga som ska ut i arbetslivet, då de har ännu bättre koll på arbetsmarknaden och dess villkor än vad kanske tidigare generationer har haft.

Dagens klimat på arbetsmarknaden och digitaliseringen ställer dessutom högre krav på arbetsgivare att vara transparenta mot sina anställda. Tänk på att vara tydliga med hur löner och förmåner sätts på just ert företag. En lönekartläggning och löneöversyn kan även vara en hjälp i ert arbete inför lönerevisionen och för att sätta lönestrategin framåt.

Hur går en lönekartläggning till?

Vi rekommenderar att lönekartläggningen genomförs i följande steg:

 1. Förarbete, inklusive samverkan
 2. Gruppindelning
 3. Arbetsvärdering
 4. Organisationens löneuppgifter
 5. Analys av löneskillnader
 6. Skriftlig dokumentation/handlingsplan

Vi använder det digitala verktyget Pay Analytics som hjälper oss genom hela lönekartläggningsprocessen på ett enkelt och smidigt sätt. Läs gärna mer om hur en kartläggning går till i vår guide. Just nu har vi dessutom gjort arbetsvärderingen ännu enklare. Boka in en kostnadsfri demo med någon av våra lönekartläggningsexperter för att ta reda på mer!

Vad ska vi analysera i lönekartläggningen?

Lagen om lönekartläggning säger att följande punkter ska analyseras:

 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika
 • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt
 • Samt löneskillnader i en så kallad hierarkisk analys. Det vill säga högre lön men lägre värdering

Vad är lika arbete?

En eller flera arbetstagare som utför samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter. 

Vad är likvärdigt arbete?

Arbeten som ställer likvärdiga krav på arbetstagarna som utför dem. Bedömningen av kraven i arbetena ska omfatta kriterierna kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning samt arbetsförhållanden.

Hur små löneskillnader måste vi analysera?

Ni behöver kunna förklara alla eventuella löneskillnader med saklig grund. Det vill säga en konkret anledning till varför löneskillnaden förekommer, som till exempel erfarenhet.

Vad är ett kvinnodominerat arbete?

Ett arbete betraktas som kvinnodominerat om det utövas av minst 60 procent kvinnor.

Hur lång tid har man på sig att göra lönejusteringar?

Senast inom tre år ska lönejusteringarna vara genomförda. Lönekartläggningens dokumentation ska innehålla en kostnadsberäkning och tidsplanering.

Vad är samverkan?

Det är lag på att arbetsgivare och arbetstagare samverkar om aktiva åtgärder i lönekartläggningar. Hur samverkan ser ut är upp till arbetsgivaren, men arbetsgivaren har skyldighet att informera arbetstagarrepresentanter.

Vad ska ingå i lönerna i kartläggningen?

Hela lönen, det vill säga fast och rörlig lön, till exempel bonus samt eventuella sidoförmåner.

Behöver vi skicka in lönekartläggningen till Diskrimineringsombudsmannen ?

Nej, DO kommer att kontakta er om de vill granska er lönekartläggning. Då har ni tre veckor på er att svara DO.

Vad händer om vi inte vill göra en lönekartläggning?

Enligt lagen ska en lönekartläggning göras varje år, för kontinuerligt arbete med jämställdhet. Om DO ska granska er lönekartläggning och ni inte vill göra en, kan Nämnden mot Diskriminering efter framställning från DO förelägga arbetsgivaren att vid vite fullgöra skyldigheterna.

Vill du veta mer om lönekartläggning?

Anmäl dig då till vårt kostnadsfria webinar den 9 september mellan kl. 9.00–9.45 och ta del av erfarenheter, tips och mervärden. Häng med när våra lönekartläggningsexperter berättar vad du behöver göra samt hur du går till väga i ditt lönekartläggningsarbete. Läs mer och anmäl dig här!

Relaterad produkt

Pay Analytics

Pay Analytics

Gör lönekartläggningen snabbt och enkelt med Pay Analytics.

Läs mer