LAS-förslaget: Arbetsrättsutredningens förslag om en modernisering av arbetsrätten

För ungefär ett år sedan tillsatte regeringen (efter överenskommelse med Centern och Liberalerna) en arbetsrättsutredning med det ambitiösa uppdraget att ”modernisera arbetsrätten”.

LAS-förslaget utdrag från TIAN

Få koll på det nya LAS-förslaget med vår produkt Law.

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och komma med förslag om förändringar i lagen om anställningsskydd beträffande fyra olika frågeområden.

 1. Turordningsreglerna. Uppdraget har avsett hela 22 § i lagen om anställningsskydd. I utredningens direktiv nämndes särskilt att möjligheten till undantag vid turordning skulle utvidgas.
 2. Arbetsgivares kompetensutvecklingsansvar. I syfte att markera kompetensens betydelse för anställningstryggheten har utredningen haft uppgiften att komma med förslag om hur man i lagen om anställningsskydd ska reglera ett rättsligt bindande kompetensutvecklingsansvar för arbetsgivare.
 3. Uppsägningskostnader. Arbetsgivares kostnader vid tvist om giltigheten av en uppsägning är en praktiskt viktig fråga som har diskuterats i många sammanhang. Eftersom dagens regler i praktiken medför att arbetsgivare ofta drabbas av höga kostnader vid tvist om en uppsägnings giltighet (oavsett saklig grund för uppsägningen), har utredningen haft uppdraget att överväga hur detta kostnadsansvar skulle kunna begränsas, särskilt för mindre arbetsgivare.
 4. Stärkt anställningsskydd för tidsbegränsat anställda. På den här punkten noterades i utredningens direktiv att en tillsvidareanställd arbetstagare har ett mycket starkt anställningsskydd i vårt land. Samtidigt har tidsbegränsat anställda arbetstagare ett relativt svagt anställningsskydd genom lagen om anställningsskydd

Läs mer om LAS-förslaget i Law. Prova gratis!

Law

Utredningen har nu presenterat sina förslag

Arbetsrättsutredningen har nu överlämnat sitt betänkande (SOU 2020:30) till regeringen. I punktform innebär förslagen beträffande de olika frågeområdena följande.

 1. Alla arbetsgivare – oavsett storlek – ska kunna undanta fem arbetstagare från turordningen.
 2. Den så kallade ortsregeln vid turordning ska – enligt utredningens förslag – slopas. Möjligheten för facklig organisation att begära sammanläggning av flera driftsenheter inom en ort vid arbetsbrist ska således tas bort.
 3. Den så kallade åldersregeln föreslås slopas vid turordning. Åldersregeln innebär att, om två arbetstagare har lika lång anställningstid, den som är äldre ska ges företräde vid turordning.  Förslaget på den här punkten innebär följaktligen att arbetsgivare i en sådan situation skulle ha rätt att bestämma vem (av två eller flera arbetstagare) som ska sägas upp.
 4. Begreppet tillräckliga kvalifikationer, som är avgörande för arbetstagarens turordningsrätt (om arbetstagaren behöver omplaceras vid turordningen), föreslås ändras. I förslaget anges att arbetstagaren ska ha kvalifikationer (utan upplärning och utbildning) för det fortsatta arbetet.
 5. En ny regel om arbetsgivares ansvar för arbetstagarnas kompetensutveckling föreslås av utredningen. Regeln ska innebära att arbetsgivare ”i skälig utsträckning” ska sörja för arbetstagarnas kompetensutveckling.
 6. Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser ska gälla för alla arbetstagare (oavsett anställningsform) som har minst sex månaders sammanlagd anställningstid.
 7. Regeln om arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar ska vara skadeståndssanktionerad i form av ett så kallade normerat skadestånd (på förhand bestämt skadestånd). Detta skadestånd ska motsvara två månadslöner (tre månadslöner om arbetstagaren har minst fem års anställningstid).
 8. Regeln om så kallad aktiv informationsskyldighet i medbestämmandelagen (19 §) föreslås omfatta även riktlinjerna för arbetsgivarens kompetensutveckling av arbetstagarna.
 9. Sakliggrundbegreppet vid uppsägning av personliga skäl ändras inte.
 10. Utredningen föreslår att dagens huvudregel om att en anställning består under tvistetiden (i fall då en uppsagd arbetstagare har yrkat ogiltigförklaring) ska slopas. Istället föreslås att anställningen ska bestå under tvistetiden endast om den uppsagde arbetstagaren, vid en interimistisk prövning i domstol, kan göra sannolikt att det inte har förelegat saklig grund för uppsägning.
 11. Om arbetsgivaren vid tidpunkten för uppsägningen hade högst 15 arbetstagare, föreslås att en ogiltigförklaring av uppsägningen inte ska kunna ske.
 12. Om domstol bedömer att en uppsägning hos en arbetsgivare, som hade högst 15 arbetstagare, inte var sakligt grundad, ska det ekonomiska skadeståndet motsvara minst åtta månadslöner.
 13. Arbetstagare, som är anställda i en allmän visstidsanställning, föreslås förvärva företrädesrätten efter nio månaders sammanlagd anställning under en treårsperiod.
 14. Den som genom allmän visstidsanställning har förvärvat företrädesrätt till återanställning ska ha företrädesrätt till tillsvidareanställning och provanställning också under tiden som en allmän visstidsanställning pågår.
 15. Huvuddelen av förslagen avses vara dispositiva. Det ska således vara möjligt att kollektivavtala om avvikelser från de föreslagna reglerna.

Få koll på arbetsrätten med Law. Prova gratis i 7 dagar!

Law

Kontroversiella förslag

Det är uppenbart att utredningens förslag är kontroversiella både som helhet och i de flesta detaljer. Regeringen har tidigare meddelat att man vill avvakta de förhandlingar som pågår mellan vissa av arbetsmarknadens parter, innan man bestämmer sig för att (eventuellt) lägga utredningens förslag till grund för lagstiftning. Besked om detta väntas senare under hösten 2020. Med hänsyn till att utredningens förslag uppenbarligen är politiskt mycket kontroversiella, är det i skrivande stund osannolikt att förslagen kommer att genomföras i alla sina delar.

Föreslaget ikraftträdande

Utredningen föreslår att ändringarna i lagen om anställningsskydd ska träda i kraft den 1 januari 2022.

Övriga rubriker i TIAN Nyhetsbrev 2020 nr 10

 • Lagnyhet: Inga ändringar beträffande regionala skyddsombud
 • Lagnyhet: Förlängd och förhöjd ersättning till arbetstagare som drabbas av karensavdrag
 • Lagnyhet: Reglerna om läkarintyg i sjuklönelagen fortsatt ”pausade”
 • Lagnyhet: Arbetsgivares ersättning för sjuklönekostnader
 • Lagnyhet: Nya regler om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåvor till anställda
 • Lagnyhet: Ytterligare en tillfällig nivå för korttidsarbete
 • Från Arbetsdomstolen: Medgiven talan – förhandlingsvägran
 • Från Arbetsdomstolen: Avskedande vid förtroendeförbrukande handling av arbetstagare med eventuell alkoholsjukdom
 • Från Arbetsdomstolen: Fastställelsetalan avseende ekonomiskt skadestånd vid uppsägning

Law

Detta är ett utdrag från Law / TIAN Nyhetsbrev nummer 10 – 2020. Med Law / TIAN Nyhetsbrev får du Tommy Iseskogs omvärldsbevakande nyhetsbrev med fokus på arbetsrätten. Utkommer 21 gånger per år. Prova gratis i 7 dagar.

Tommy Iseskog

Tommy Iseskog

Arbetsrättsexpert, författare & föreläsare / Arbetsrättsliga området