Kom igång med ert mångfaldsarbete

Att komma igång med organisationens mångfaldsarbete kan ge många vinster på arbetsplatsen. Ökad mångfald bland medarbetarna kan bland annat leda till att organisationen får bättre förutsättningar att möta sina kunder och verksamhetens behov. Ett aktivt mångfaldsarbete kan också skapa en mer attraktiv arbetsplats och därmed ge organisationen ökade möjligheter att rekrytera och behålla önskad kompetens. Dessutom kan arbetet bidra till en ökad trovärdighet om organisationen verkar för att spegla hur samhället ser ut.

mångfaldsarbete

Kom igång med organisationens mångfaldsarbete – läs våra 7 tips!

Mångfaldsarbete i arbetslivet handlar vanligtvis om en strävan efter att skapa en blandning av medarbetare med olika kunskaper, egenskaper och erfarenheter från skilda miljöer, kulturer och länder. Det vill säga människor som kompletterar varandra och som bidrar till att utveckla och generera mervärde för organisationen. En förutsättning för att nå framgång med arbetet är att skapa en inkluderande kultur. Där alla kunskaper, egenskaper och erfarenheter hos medarbetarna används och värdesätts. I arbetet med att uppnå inkludering på arbetsplatsen är ledarskapet av avgörande betydelse. Hur kan du kan komma igång och lyckas med arbetet? Här kommer 7 tips på vägen.

7 råd i arbetet med mångfald

1. Förankra i ledningsgruppen

För att arbetet med mångfald ska komma igång krävs att ledningen tar beslut att arbeta med frågan. Förankra arbetet i ledningsgruppen och diskutera gärna frågeställningar som ”Vad betyder mångfald för oss i vår verksamhet?” och ”Varför är mångfald viktigt för vår verksamhet och vad händer om vi inte jobbar med frågan?”.

2. Gör en nulägesanalys

Börja arbetet med att göra en analys av nuläget. Exempelvis kan personalstatistik tas fram och analyseras utifrån olika aspekter. Bryt gärna ner statistiken och titta närmare på hur väl ni som organisation speglar både samhället och marknaden utifrån ett mångfaldsperspektiv.

3. Definiera mål

Fastställ de övergripande målen för ert mångfaldsarbete och koppla samman med er värdegrund. Om verksamhetens värdegrund exempelvis är att sträva efter att skapa kundmöten av världsklass. Då kan länken till mångfaldsmålet vara att alla potentiella kunder ska bemötas på bästa sätt. För att lyckas kan medarbetarna behöva representera en rik mångfald och målet kan formuleras som ”Vårt företag ska spegla och representera hela samhället”.

4. Bestäm vad som ska mätas

Mätbarheten är viktig för att kunna följa upp och utvärdera mångfaldsarbetet. Bestäm vilka mätningar som ska göras och som är i linje med de övergripande målen. Kvantitativa mätningar kan handla om att till exempel mäta andel kvinnor och män i olika delar av organisationen. Kvalitativa mätningar kan ske genom bland annat medarbetarenkäter eller djupintervjuer.

5. Skapa delaktighet och engagemang

Genom fokusgrupper, medarbetarträffar och samtal kan alla i verksamheten bli delaktiga och påverka. Ta tillvara goda idéer, förstärk det som fungerar och förändra det som inte är fungerar. Ett tips är att genomföra utbildningsinsatser eller anlita externa talare för att utmana, engagera och inspirera.

6. Integrera i befintliga processer

När arbetet har kommit igång är det bra att integrera mångfaldsarbetet i hela verksamheten och i de processer som finns i organisationen. Till exempel kan workshops anordnas för olika processägare.

7. Redovisa resultat, utvärdera och följ upp

Ge gärna cheferna i uppdrag att redovisa resultatet av mångfaldsarbetet ett par gånger om året. Följ upp och utvärdera och ställ er frågor såsom ”Vad har vi lärt oss?” och ”Vad ska vi arbeta vidare med och vad ska vi förändra?”

Läs mer och få inspiration i vårt avsnitt om mångfald i produkten Library / Strategisk HR. Prova gratis i 7 dagar!

Observera också att det enligt diskrimineringslagen finns skyldigheter för arbetsgivaren att arbeta aktivt med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Som arbetsgivare ska du arbeta systematiskt med att kartlägga, analysera, vidta åtgärder och följa upp.