Digital HR – Hur digitalt arbetar HR-Sverige? Få 7 tips!

Digital HR – Hur digitalt arbetar HR-Sverige? Digitaliseringen i samhället påverkar oss alla, inte minst de svenska företagen. Svenska företag och organisationer ligger generellt långt fram när det gäller att anpassa sig till den nya digitala verkligheten. Redan idag har många verksamheter kommit en bit på väg när det gäller att digitalisera sina processer för ekonomi, sälj och marknadsföring. Men hur är det med HR-arbetet – hur långt har vi egentligen kommit?

Digital HR - HR Barometern

Vi har genomfört HR-barometern i syfte att undersöka svenska organisationers inställning till digitalisering inom HR-området. Samt i vilken utsträckning man arbetar digitaliserat i de vanligaste HR-processerna. Över 600 yrkesverksamma har deltagit över hela Sverige, varav 46 procent är ytterst ansvariga för HR. Undersökningen visar att tid och befintlig teknik är de två parametrar som utgör sämst förutsättningar för att arbeta digitalt med HR-processer.

Här kan du ladda ner rapporten HR-barometern.

Här kan du ladda ner rapporten HR-barometern.

Få arbetar digitaliserat med onboarding

HR-barometern visar att organisationer investerar mycket i rekrytering – en av HR:s mest digitaliserade processer. Men arbetet som sedan följer, för att behålla sina medarbetare, det är inte lika digitaliserat. Onboarding är till exempel en av de processer där teknikens möjligheter i lägst utsträckning nyttjas. Endast 2 procent anser att de fullt ut arbetar digitaliserat med onboarding. När man listar vilka HR-processer som anses vara viktigast att digitalisera framöver visar undersökningen främst två områden; personaldata (21 procent) och onboarding (19 procent).

HR i ledningsgruppen bidrar till digital HR

Det finns många organisationer där HR inte sitter i ledningsgruppen ännu, något som undersökningen tydligt visar gör att det blir svårare att arbeta digitalt. De som svarar ja på frågan om HR finns representerad i ledningsgruppen arbetar 17 procent mer digitaliserat än de som svarat nej.

Få vet hur AI och robotisering skulle underlätta för HR

Ytterligare en parameter som barometern tagit tempen på är AI. På frågan om man idag robotiserat eller använt AI för att effektivisera någon av företagets HR-processer eller arbetsuppgifter svarar endast 6 procent ja, 12 procent är ännu inte införstådda med vad AI innebär och 82 procent svarar nej. 40 procent har inte använt AI för att de inte förstår på vilket sätt AI skulle kunna användas i HR-arbetet. Medarbetarundersökningar, lönekartläggning och preboarding är HR-processer som man främst tror skulle kunna automatiseras helt eller delvis med AI.

HR-assistenterna ser störst förbättringsmöjligheter

Svarande med titeln ”HR-assistent” anser i högre grad att de är mindre digitala i jämförelse med andra titlar inom HR. Olika erfarenheter och utbildning, enklare och mer administrativa uppgifter som ännu inte digitaliserats kan vara en orsak till detta. Det kan också vara ett resultat av att de är längre ifrån möjligheten att påverka och heller inte är med i de större diskussionerna kring digitalisering.

7 tips för digital HR

Vad bör man tänka på när man ska digitalisera sina HR-processer? Här är 7 tips!

  1. Tydliggör ”varför” och vad ni vill uppnå med digitaliseringen i alla organisationsled
  2. Förankra och kommunicera från högsta ledningen
  3. Identifiera interna ambassadörer för förändringsarbetet
  4. Utse en tydlig projektledare och projektgrupp
  5. Arbeta agilt och bygg modulärt
  6. Glöm inte medarbetarperspektivet: Involvera medarbetarna och förbättra medarbetarupplevelsen
  7. Mät och följ upp era digitala satsningar
Här kan du ladda ner rapporten HR-barometern.

Här kan du ladda ner rapporten HR-barometern.