Så kan du förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen är enligt diskrimineringslagen ett beteende som kränker en annan medarbetare. Trakasserier har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder). Medan sexuella trakasserier är ”ett uppträdande av sexuell natur som är ovälkommet och kränker någons värdighet”.

Motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Motverka trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier innefattar sexuella handlingar som att exempelvis tafsa, men det kan även handla om enstaka kommentarer, gester, blickar och ljud. Det kan även vara att skicka bilder med sexuellt innehåll eller opassande skämt. Även handlingar riktade till en grupp kan vara sexuella trakasserier om någon i gruppen sagt ifrån att det är ovälkommet. Kom också ihåg att sexuella trakasserier kan ske digitalt. Om trakasserier av någon form förekommer på arbetsplatsen är det självklart ett stort problem och du som arbetsgivare har ett ansvar i att arbeta förebyggande mot detta.

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen – arbetsgivarens ansvar

Att en medarbetare upplever sig vara utsatt för sexuella trakasserier kan komma till kännedom genom till exempel rykten, via facket, att någon berättat för dig eller att du själv sett eller hört något. Om detta inträffar är det första du som arbetsgivare behöver göra att få detta bekräftat från den medarbetare som anser sig vara utsatt. Efter bekräftelsen ska en utredning påbörjas utan dröjsmål. Detta innebär att du så snart som möjligt behöver ta reda på omständigheterna kring trakasserierna. Vid förekomna trakasserier ska du därefter vidta åtgärder som krävs för att få dessa att upphöra samt för att förhindra fortsatta trakasserier. Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot sexuella trakasserier gäller även då inhyrd eller inlånad personal och praktikanter anser sig vara utsatta.

Läs mer om hur du kan motverka trakasserier och sexuella trakasserier i Library.

Prova Library Gratis

Library

Medarbetarens perspektiv

Det kan hända att medarbetaren som misstänks ha blivit utsatt inte bekräftar uppgifterna. I dessa fall är du som arbetsgivare inte skyldig att vidta några åtgärder. Du bör dock överväga om det behöver genomföras generella åtgärder såsom kunskapshöjande insatser samt att förtydliga er policy, rutin och liknande.

Lämpliga åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier

Beroende på trakasseriernas art och omfattning, arbetsplatsens storlek och utformning samt personalens samansättning kan åtgärderna som krävs för att förhindra fortsatta trakasserier variera. Oavsett ovan så ska åtgärderna vara riktade mot den som har trakasserat. Till den som blivit utsatt är du som arbetsgivare istället skyldig att erbjuda stöd och hjälp. Det kan till exempel handla om stödsamtal eller hjälp genom företagshälsovården.

Vill du veta mer om hur du kan förhindra trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet? I vår produkt Library / Operativ HR får du ännu mer tips och information om detta. Läs till exempel om: När ska man göra polisanmälan? Vad gör man om den som anmäler vill vara anonym? Vad gäller för händelser utanför arbetstid? Det finns även mycket material om relaterade ämnen, till exempel finns en omfattande genomgång av arbetsprocessen för aktiva åtgärder. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!