Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Psykisk ohälsa relaterat till arbete och stress är ett växande problem i samhället. Hög förändringstakt, stort informationsflöde, ny teknik och upplevd brist på kontroll är faktorer som kan vara bidragande orsaker. I den här artikeln kan du läsa mer om psykisk ohälsa på arbetsplatsen och hur du kan arbeta förebyggande.

psykisk ohälsa

Förebygg den ökade psykiska ohälsan – det här kan du göra på arbetsplatsen

Vad är stressrelaterad psykisk ohälsa?

På en sund arbetsplats finns det en balans mellan de krav som ställs på medarbetarna och de resurserna som finns tillgängliga. Ibland är förhållandena av någon anledning inte optimala och då kan en stressrelaterad psykisk ohälsa hos medarbetarna uppstå.

Stress är en överlevnadsfunktion och är i sig inte skadlig. Att känna stress under en begränsad tid behöver inte vara ohälsosamt, men när stresspåslaget är konstant under en längre tid ökar riskerna för ohälsa. De skadliga effekterna uppstår när vi går med ett konstant stresspåslag, ofta förenat med brist på återhämtning, sömnsvårigheter samt brist på näringsriktig kost. Misstänker du stressrelaterad psykisk ohälsa finns ett antal varningssignaler att ha koll på, till exempel:

  • övertid
  • hög arbetsintensitet eller högt arbetstempo under långa perioder
  • få eller inga pauser och raster
  • stressrelaterade resultat från medarbetarenkäter
  • försämrat arbetsresultat
  • stressrelaterade besvär, arbetsskador och sjukfrånvaro

Läs om hur du kan förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Prova Library Gratis

Library

Vad framkallar arbetsrelaterad stress?

Ofta uppstår stress när flera faktorer samverkar. Det handlar även ofta om en kombination av både arbetsrelaterad och privat stress. Arbetsgivaren kan och bör bry sig om den privata sfären, men bär endast ett formellt ansvarar för arbetsplatsens organisation och förhållanden. Exempel på risker och förhållanden som kan ge upphov till stress är otydlighet, hot om våld, krävande kontakter, stor arbetsmängd, ständiga förändringar, hög personalomsättning, avsaknad av stöd från chef och kollegor, otillräckligt med tid eller resurser och otillräckliga kunskaper.

Så kan du förebygga stress

Arbetsrelaterad stress kan i värsta fall bli kostsamt för organisationen. Det lönar sig därför att arbeta aktivt för att förebygga ohälsosam stress och öka medarbetarnas resurser. För att tidigt kunna upptäcka och åtgärda stressrelaterade problem kan du även använda dig av medarbetarundersökningar samt ha en kontinuerlig dialog med medarbetarna. Aktiviteter eller åtgärder som främjar hälsa är bland annat: delaktighet, möjlighet att påverka, återkoppling, ett närvarande ledarskap, tydlighet, gemensamma mål samt känsla av trygghet och tillit.

Få ännu mer koll på psykisk ohälsa – Prova gratis nu

I vår produkt Library / Operativ HR  får du ännu fler tips och råd i det viktiga arbetsmiljöarbetet med att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!