Få koll på rehabiliteringsprocessen steg för steg

Det finns många olika regler som rör sjukfrånvaro och rehabiliteringsansvar i arbetslivet. Men att bedriva ett rehabiliteringsarbete kan vara en mycket svår process för både arbetsgivare och medarbetare. I vår produkt Library / Operativ HR finns en steg för steg-guide som tar dig igenom hela rehabiliteringsprocessen. Här kan du läsa kortfattat om denna process.

rehabiliteringsprocessen

Syftet med rehabiliteringen är att medarbetaren ska kunna återgå till arbete i verksamheten. I arbetsgivarens ansvar ingår därför att vidta rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Detta innebär att se över arbetsanpassning för medarbetaren samt att eventuellt låta medarbetaren arbetsträna eller att se över möjligheterna till omplacering inom organisationen. I Library / Operativ HR beskrivs hela rehabiliteringsprocessen i 6 steg. Under varje steg finns förslag på aktiviteter och exempel på användbara dokumentmallar som kan underlätta arbetet. Vart efter ett steg genomförts markerar du det som klart och kan på så sätt visualisera hur långt du kommit i ditt arbete. Nedan kan du läsa en kortfattad beskrivning av processens 6 olika steg.

rehabiliteringsprocessen

Rehabiliteringsprocessen steg för steg

1. Uppmärksamma signaler på ohälsa hos medarbetare

Det bästa är om en sjukskrivning aldrig inträffar. Ett sätt att undvika det är att vara uppmärksam på varningssignaler som kan tyda på att någon medarbetare riskerar att bli sjukskriven. Exempel på varningssignaler är bland annat:

  • upprepad korttidssjukfrånvaro
  • hög sjuknärvaro (medarbetaren arbetar trots att hen är sjuk)
  • ändrat beteende hos medarbetaren
  • tecken på missbruk av alkohol eller andra droger
  • fysiska eller psykiska besvär
  • personliga problem (till exempel anhörigs sjukdom eller egen skilsmässa)

2. Rehabiliteringsmöte

Utgångspunkten för ett rehabiliteringsmöte kan vara upprepad korttidsfrånvaro eller en pågående sjukskrivning som beräknas pågå under en längre period. Syftet är att kartlägga möjligheter och eventuella hinder samt planera för hur medarbetaren ska komma tillbaka i arbete.

3. Ta fram en plan för återgång i arbete

Om det vid sjukskrivningens början kan antas att sjukskrivningen kommer pågå mer än 60 dagar ska arbetsgivaren tillsammans med den sjukskrivna medarbetaren upprätta en skriftlig plan för återgång i arbetet. Detta ska göras inom 30 dagar. I Library / Operativ HR får du hjälp med vad planen ska innehålla.

4. Uppföljning

Det är alltid bra med uppföljning av rehabiliteringsplanen. Se därför till att alltid boka nästa avstämning under pågående möte. Vid långdragna sjukdomsförlopp där det finns en tydlig diagnos, men även förväntningar på att medarbetaren kan komma tillbaka till det tidigare arbetet, kan uppföljningsmöten ske mer sällan. Vid mer oklara sjukdomsförlopp bör uppföljningar istället ske tätare.

5. Avsluta rehabilitering/sjukskrivning

När medarbetaren åter är i tjänst på full tid, ingen sjukskrivning föreligger och arbetet fungerar väl kan rehabiliteringsprocessen avslutas. Det är därefter fördelaktigt att utvärdera rehabiliteringens olika insatser och delar. Detta för att upptäcka om det finns behov av ytterligare rehabiliteringsinsatser och anpassningsåtgärder. Utvärderingen kan också ge underlag för att utveckla organisationens rutiner och förhållningssätt i det övriga rehabiliteringsarbetet.

6. Uppsägning på grund av sjukdom

I förarbetena till lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att sjukdom normalt inte utgör saklig grund för uppsägning. Rehabiliteringsansvaret innebär istället ett målinriktat arbete för att få medarbetaren att återgå i arbete. Men om medarbetarens arbetsförmåga blivit så kraftigt nedsatt att medarbetaren “ej kan utföra arbete av någon betydelse” hos arbetsgivaren kan det vara saklig grund för uppsägning. Då ska alla möjligheter till rehabilitering och omplacering ha prövats.

Få koll på hela rehabiliteringsprocessen – prova Library gratis!

Prova Library Gratis

Library

Vill du veta mer om ditt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare? Då kan du kolla in vår produkt Library / Operativ HR, här får du tips och information om sjukdom och rehabilitering. Få till exempel koll på vad lagar och regler säger, ansvarsfördelning, rutiner vid sjukfrånvaro och vad som gäller vid missbruk. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!