Få koll på arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö

Arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö syftar till de arbetsredskap och lokaler som medarbetarna vistas i. Till exempel kan det handla om skrivbord och stolar, datorer, värme, utrymmen, ventilation eller buller. Som du säkert har koll på är den fysiska arbetsmiljön viktig att fokusera på för dig som arbetsgivare då den har stor betydelse både för medarbetarnas säkerhet och för deras fysiska hälsa.

Få koll på arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö

Få koll på arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö!

Men vad är det då som gäller? Arbetsmiljöverket är den myndighet som ansvarar för dessa frågor i Sverige och det är deras föreskrifter som reglerar det mesta gällande den fysiska arbetsmiljön. Föreskrifterna innehåller till exempel regler och mätbara gränsvärden för den fysiska arbetsmiljöns utformning och du som arbetsgivare är skyldig att ha koll på dessa och ett ansvar för att reglerna efterföljs. Den fysiska arbetsmiljön omfattar även ett stortantal områden och det kan vara svårt att ha koll på exakt vad som gäller för respektive del. I vår produkt Library / Operativ HR har vi sammanfattat varje del på ett överskådligt sätt så att du som arbetsgivare enkelt kan ta till dig informationen och säkerställa att den fysiska arbetsmiljön är god. I den här texten kan du läsa kortfattat om vad som gäller för områdena ”arbetslokaler”, ”brandskydd” samt ”klimat och ventilation”.

Vad gäller för arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö i arbetslokaler?

Arbetsplatsen ska dels vara trivsam, dels ändamålsenlig. Detta innebär att den ska vara sund och säker samt att olika risker för olycksfall och ohälsa ska minimeras. Arbetsplatsen ska dessutom vara attraktiv på sätt att den främjar trivsel, inspiration och kreativitet. En central del gällande arbetslokaler är medverkan. Medverkan innebär att medarbetarnas företrädare, till exempel skyddsombud, från start ska få vara med och få tillfälle att yttra sig innan till exempel byggnadsåtgärder påbörjas. På arbetsplatser där det finns en skyddskommitté ska denna behandla frågor som rör lokaler. Utöver detta så har arbetsgivaren även ett ansvar gällande följande:

  • Anpassning till personer med funktionsnedsättning
  • Tomtmark
  • Lokalen
  • Kontorslandskap
  • Städning
  • Varselmärkning

I Library / Operativ HR finns självklart uttömmande information om dessa områden.

Har du koll på brandskyddet?

Den som bedriver verksamhet är enligt lagen skyldig att arbeta med brandsäkerheten och därmed vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta innebär att arbetsgivaren på ett organiserat sätt ska planera, utbilda, kontrollera samt följa upp att brandskyddet på arbetsplatsen är välfungerande. Den lägsta nivån på brandskydd är att en säker utrymning är möjlig samt att det ska finnas utrustning för brandsläckning och att medarbetarna ska utbildas i hur utrustningen fungerar och hur lokalerna ska utrymmas om det börjar brinna. Mer om arbetsgivarens brandskyddsansvar finns att läsa i Library / Operativ HR.

Arbetsplatsens klimat och ventilation

Arbetsplatsens klimat har stor betydelse för hur medarbetarna uppfattar arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö och påverkar både hälsa och prestation. I begreppet klimat när man pratar om fysisk arbetsmiljö ingår temperatur, luftfuktighet, luftföroreningar och ventilation. Att kontrollera och åtgärda klimat och ventilation hör till det löpande skyddsarbetet på arbetsplatsen och ligger under arbetsgivarens ansvar. Åtgärder som inte kan genomföras omedelbart ska planeras, till exempel i den årliga handlingsplanen.

Vill du veta mer om arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö?

I Library / Operativ HR finns ytterligare information om hur du praktiskt kan arbeta med och se till att kraven uppfylls för arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö. Det finns även ett avsnitt som berör arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid distans- eller hemarbete. Skapa ett prova på-konto och prova Library / Operativ HR helt gratis i 7 dagar!