Arbetsrättsliga nyheter 2021

Året hade knappt börjat innan riksdagen röstade igenom en ny pandemilag och den som trodde att 2021 inte skulle kantas av coronaviruset fick snabbt tänka om. För oss inom HR har 2020 verkligen inneburit många förändringar till följd av det nya viruset och de flesta av dessa regler kommer att följa med även en bra bit in på 2021. Vi hoppas att denna artikel ska ge en överblick över vad som väntar gällande arbetsrättsliga nyheter under 2021 och vad vi tycker att alla inom HR bör hålla ett extra öga på.

Arbetsrättsliga nyheter 2021

Håll koll på alla arbetsrättsliga nyheter 2021.

Inledningsvis kan konstateras att regeringen redan under slutet av förra året meddelade att det fortsatt ska finnas möjligheter att få stöd vid korttidsarbete under första halvan av 2021. Den 12 januari presenterades mer konkret vad regeringen föreslår. Förslaget innebär att en arbetsgivare får fortsatt möjlighet till stöd under perioden mellan den 1 december 2020 och 30 juni 2021. Stödnivåerna kommer under januari, februari och mars vara lika höga som i somras under maj, juni och juli. Detta eftersom flera verksamheter väntas bli särskilt drabbade av de nya begränsningarna som kan följa med stöd av den nya pandemilagen. Under resterande månader är det dock nya nivåer som blir tillämpliga, dessa är lägre än vad de var under 2020 vilket innebär att både arbetsgivare och arbetstagare nu kommer få ta en större del av kostnaderna under korttidsarbete i april, maj och juni 2021.

Förändringar gällande sjukpenning och VAB

Flera förändringar rörande sjukpenning och ersättning gäller fortsatt från den 15 december 2020. Dessa avser att underlätta för vården nu i början av 2021. Kortfattat gäller att läkarintyg vid sjukdom inte längre behöver lämnas från dag 15 i sjukperioden för att erhålla sjukpenning från Försäkringskassan utan detta ska ske från dag 22. Förändringen gäller hittills till och med 31 januari 2021 men kan komma att förlängas. Från och med 15 december 2020 behöver förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare till Försäkringskassan för sjukt barn vid dag 8, utan nu gäller istället detta från dag 22.

Vad gäller för distansarbete och arbetsmiljö generellt?

De i övrigt mest frekvent ställda coronarelaterade frågorna som vi på Elmzell har fått under fjolåret har kretsat kring distansarbete. Även under 2021 lär detta fortsätta och säkerligen för en lång tid framöver då fler och fler arbetsgivare och medarbetare ser stora fördelar med att arbeta på distans, i vart fall till viss del.

Att hålla koll på särskilt är att det sedan den 1 januari 2021 finns en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket som reglerar arbetsplatsers utformning och gäller alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna, dock inte i de anställdas hem. Den innehåller regler om allt från luftkvalitet till krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Många av dessa regler har funnits tidigare, men en del har förtydligats, skärpts och tillkommit. Det kommer säkerligen bli mer förutsägbart för arbetsgivaren då dessa krav inte varit möjliga att i praktiken tillgodose i till exempel enskilda medarbetares hemmakontor. Kom dock ihåg att övriga arbetsmiljörättsliga regelverk, såsom föreskrifterna om belastningsergonomi, fortfarande gäller och att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är som huvudregel detsamma på distans som i övrigt.

Få koll på hela arbetsrätten. Prova Law gratis nu!

Prova Law Gratis

Law

Nyheter gällande LAS-utredningen

Vid sidan av alla coronaåtgärder hamnade arbetsrätten även i rampljuset under 2020 genom den så kallade LAS-utredningen. Det sista som hände under förra året var att en ny principöverenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv presenterades, till vilken både Kommunal och IF Metall anslutit sig. I januariavtalet står det att regeringen ska lägga ett förslag i linje med överenskommelsen. Under fjolåret kommenterade regeringen överenskommelsen och att de ser positivt på om fler ansluter sig till den överenskommelse som lagts fram. Tre olika uppdragsgrupper ska utreda förslaget och presentera hur förslagen kan bli lag. Uppdragen kommer att redovisas under våren 2021 och efter det fortgår arbetet för att förslagen ska kunna beslutas och träda i kraft före halvårsskiftet 2022. Det sista ordet är säkerligen inte sagt på detta område utan vi lär höra mer från både fackförbund, arbetsgivarorganisationer och politiker om hur LAS kan och bör förändras för att möta framtidens arbetsmarknad.

Vad gäller för ”gig-företag”?

Framtidens arbetsmarknad har även diskuterats under hösten i samband med Arbetsmiljöverkets tillsynsgranskningar av företag som hittat nya sätt att organisera arbete, främst genom så kallade gig-arbeten. Tillsynsinsatsen avsåg att ge ökad kunskap om arbetsmiljön är tillfredsställande i situationer där arbete organiseras med nya arbetsformer. Så har även skett och flera företag har ansetts vara arbetsgivare och har därmed ett arbetsmiljöansvar för de personer som utför arbeten för företagen. Arbetsmiljöverket lämnar ytterligare en delrapport i februari 2021 som kan vara bra att hålla utkik efter.

I denna fråga har företag agerat olika. Ett uppmärksammat gig-företag har sagt sig nu vilja vara arbetsgivare, medan de flesta fortfarande ser arbetstagarna som självständiga uppdragstagare. Åtminstone ett företag har hittills överklagat Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten och med lite tur får vi ett avgörande från domstolen under året. Området bjuder in till flera spännande arbetsrättsliga frågor som säkerligen kommer att kräva ett gemensamt politiskt krafttag i framtiden för att ordna in i den svenska arbetsrätten.   

Skydd mot repressalier för visselblåsare

Det är svårt att i övrigt sia om hur året kommer att te sig arbetsrättsligt, särskilt mot bakgrund av hur året har börjat med en ny pandemilag och vad vi bär med oss från 2020. Det vi hittills vet med säkerhet är att vi senast i december 2021 kommer att få en ny lagstiftning angående så kallad visselblåsning som bygger på visselblåsardirektivet från EU.

Kortfattat ska Sverige säkerställa att personer som rapporterar om överträdelser under vissa förutsättningar ska vara skyddade mot repressalier av olika slag. Det ska både inom privat och inom offentlig sektor inrättas särskilda interna funktioner för rapporteringen hos arbetsgivare som har fler än 50 anställda. Arbetsgivare ska utse oberoende och självständiga personer eller enheter för att hantera kanalerna och förfarandena. Arbetsgivare ska dessutom se till att det finns information som är tydlig och lättillgänglig om hur rapportering ska göras och om meddelarskydd. Sammantaget innebär det att alla vi aktiva inom HR kommer att få sätta tänderna i ny relevant lagstiftning mot slutet av året. Det ser vi fram emot! 

Law & Helpline

Law / Arbetsrätt Expert är för dig som hanterar komplexa arbetsrättsliga frågor. Arbetsrättsexperter från Elmzell Advokatbyrå tolkar och förklarar lagen på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Med Edge:s produkt Helpline får du svar på dina HR-frågor och arbetsrättsliga frågor inom 24 timmar (vardagar). Från och med 16 november 2020 svarar Elmzell Advokatbyrå på de frågor som du ställer till arbetsrättsjuristen.

Petter Wenehult & Knut Elmstedt

Advokat och biträdande jurist / Biträdande jurist / Elmzell Advokatbyrå