Arbetsrättslig lagstiftning som är på gång – på kort och lång sikt

Som en följd av den så kallade januariöverenskommelsen är flera intressanta arbetsrättsfrågor under utredning. Detta handlar framför allt om turordningsreglerna, arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar, arbetsgivarens kostnader vid uppsägning och anställningsskydd för tidsbegränsat anställda. Vidare har regeringen aviserat skärpningar av diskrimineringslagen, ny lagstiftning om utvecklingstid och en ”förkortad” föräldravecka i föräldraförsäkringen. Läs om all arbetsrättslig lagstiftning som är på gång här.

Arbetsrättslig lagstiftning

Arbetsrättslig lagstiftning – Uppdraget att modernisera arbetsrätten

I maj 2019 tillsattes en utredning med det pretentiösa uppdraget att ”modernisera arbetsrätten”. I korthet och punktform innebär utredningsuppdraget följande.

  1. Utredningen ska utarbeta förslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna samt överväga utformningen av turordningsreglerna.
  2. Utredningen ska komma med förslag om att – inom ramen för anställningen – stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
  3. Utredningen ska också ta fram förslag om att minska kostnaderna – särskilt för mindre arbetsgivare – vid uppsägningar.
  4. Slutligen ska utredningen överväga förslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor (främst tidsbegränsat anställda och deltidsarbetande).

Utredningsuppdraget ska vara slutfört den 31 maj 2020. Det är sannolikt att utredningen kommer att presentera kontroversiella förslag framför allt vad gäller turordningsreglerna och reglerna om anställningsskydd för tidsbegränsat anställda. Det är vidare sannolikt att lagändringar kan komma under 2021.

Omvärldsbevakning med fokus på arbetsrätt. Prova gratis i 7 dagar!

Law

Skärpningar av diskrimineringslagen

Egentligen beslutade regeringen redan i september 2018 att låta utreda sanktionerna i diskrimineringslagen vid underlåtenhet att bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete.

Av diverse organisatoriska och politiska skäl kom inte utredningen igång förrän i oktober 2019. Utredningen ska presentera sina förslag senast den 1 oktober 2020.

Såvitt jag kan bedöma kommer den här utredningen att få stor praktisk betydelse, eftersom de flesta arbetsgivare inte bedriver ett systematiskt och aktivt likabehandlingsarbete i enlighet med diskrimineringslagens regler.

Det kan förväntas att skärpningar av diskrimineringslagen, vad gäller sanktioner mot arbetsgivare som inte bedriver ett aktivt arbete mot diskriminering och för likabehandling, kommer att genomföras under 2021.

Ledighet för utvecklingstid

Ytterligare en fråga, som regleras i januariöverenskommelsen, handlar om utvecklingstid; en reform som syftar till att arbetstagare ska kunna vara lediga (mellan 3 och 12 månader) för att delta i kompetensutvecklingsinsatser. Arbetet med reformen pågår för närvarande i regeringskansliet. Tanken är att reformen ska kunna genomföras från och med oktober 2020.

Familjeveckan – ”kortvecka” som till en början blir tre dagar

Tanken på en särskild rätt till ledighet med föräldrapenning under en vecka, när barn (mellan 4 och 16 år) är lediga från skolan, väcktes i valrörelsen 2018. I januariöverenskommelsen anges att tre dagar (per förälder och år) ska genomföras under mandatperioden. Det är sannolikt att genomförandet dröjer till 2022.

För övrigt

Arbetsrätten är som bekant under ständig utveckling. Vi kommer under 2020 – utöver det som jag redovisat ovan – att få se politiska förslag som rör arbetsmarknadspolitiken, skattesubventioner och förändringar av de så kallade Lavalreglerna.

Law

Med Law / TIAN Nyhetsbrev får du Tommy Iseskogs omvärldsbevakande nyhetsbrev med fokus på arbetsrätten. Utkommer 26 gånger per år. Med Law / Arbetsrättens Domsregister håller du dig uppdaterad gällande aktuella rättsfall och kan läsa Tommy Iseskogs tolkningar av Arbetsdomstolens domar.

Tommy Iseskog

Tommy Iseskog

Arbetsrättsexpert, författare & föreläsare / Arbetsrättsliga området