Aktuellt inom arbetsrätten 2020

Arbetsrätten fick stor uppmärksamhet i samband med den regeringskris som följde på valet 2018. I den så kallade januariöverenskommelsen reglerades ett antal frågor, som direkt och indirekt berör arbetsrätten. Här nedan kommenterar jag arbetsrätten inför 2020. Det vill säga några viktiga lagändringar inför årsskiftet, som beslutats av riksdagen.

Nya lagregler vid årsskiftet

Den 1 januari 2020 träder viktiga lagändringar i kraft på arbetsrättens område. Dessa förändringar rör främst LAS-åldersreglerna i lagen om anställningsskydd, begreppet riktålder för pension i socialförsäkringsbalken och företagsbotsreglerna (som har betydelse vid bland annat arbetsmiljöbrott) i brottsbalken.

Arbetsrätten 2020

LAS-åldersreglerna

Den så kallade LAS-åldern höjs till 68 år från och med den 1 januari 2020 och till 69 år den 1 januari 2023. Istället för den ”fönsterregel” som gäller för närvarande, införs en regel om att arbetsgivaren kan säga upp (utan krav på saklig grund) den arbetstagare som har uppnått LAS-åldern. I punktform innebär de nya uppsägningsreglerna följande.

 1. Uppsägningen ska föregås av underrättelse till arbetstagaren och varsel till berörd facklig organisation, om inte förhandlingar har genomförts enligt medbestämmandelagen.
 2. Arbetstagarsidan kan begära överläggning i frågan.
 3. Uppsägningstiden för arbetstagare som har passerat LAS-åldern är en månad.
 4. Den som sägs upp på grund av uppnådd LAS-ålder har inte turordningsrätt, företrädesrätt till återanställning eller företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad.
 5. Domstol kan inte pröva om arbetsgivaren hade saklig grund för uppsägningen.
 6. Uppsägningsbeskedet till den som har uppnått LAS-åldern ska inte innehålla information till arbetstagaren om rätten att yrka skadestånd eller ogiltigförklaring.
 7. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att uppge grunden för uppsägningen. Lämpligen anger arbetsgivaren endast att uppsägningen har sin grund i uppnådd LAS-ålder.
 8. Ett avskedande av den som har uppnått LAS-åldern kan inte ogiltigförklaras. Däremot kan ett allmänt skadestånd utdömas, om avskedandet saknar laglig grund.
 9. Det är möjligt att genom centralt kollektivavtal reglera att en anställning även fortsättningsvis ska upphöra – efter besked från arbetsgivaren – vid utgången av den månad då arbetstagaren uppnår LAS-åldern.

Härutöver innebär ändringarna i lagen om anställningsskydd att den särskilda tidsbegränsningsgrunden ålder (67 år) tas bort. Denna lagändring motiveras med att arbetstagare, som har uppnått LAS-åldern, inte omfattas av lagens konverteringsregler. Det sagda innebär främst att arbetstagare, som har uppnått LAS-åldern, kan anställas i en allmän visstidsanställning under obegränsad tid.

Omvärldsbevakning med fokus på arbetsrätt. Prova gratis i 7 dagar!

Law

Riktåldern för pension

Ett nytt begrepp – riktålder för pension – gäller i socialförsäkringsbalken från och med den 1 januari 2020.

Lagändringen innebär alltså att socialförsäkringsbalken tillförs ett helt nytt begrepp – riktålder för pension. Utan att detta uttryck använts tidigare kan konstateras att den praktiska riktåldern för pension var 65 år, när pensionsreformen beslutades 1994.

Riktåldern för pension utgår således från just 1994. Bastalet i det nya begreppet är 65 år. När riktåldern för pension ska fastställas, ska 2/3 av differensen mellan medellivslängden (efter 65 år) för befolkningen i Sverige under femårsperioden närmast före det år riktåldern beräknas och motsvarande värde för 1994 läggas till bastalet. Den sålunda framräknade riktåldern för pension ska sedan avrundas till närmaste helår (2 kap. 10 b § socialförsäkringsbalken).

Riktåldern för pension ska beräknas för första gången 2020 och tillämpas för det sjätte året efter beräkningsåret, det vill säga 2026.

Riksdagen har fastställt riktåldern för pension till 67 år för 2020. Det ska dock noteras att riktåldern 67 år alltså ska tillämpas först för år 2026.

Tanken är att riktåldern för pension ska påverka såväl lägstaåldern för uttag av pension (som är 62 år från och med 2020 och 63 år från och med 2026) som LAS-åldern (se ovan). Det är sannolikt att lägstaåldern blir riktåldern minus tre år och att LAS-åldern blir riktåldern plus tre år. Detta är dock ännu inte beslutat.

Företagsbot

Företagsbot är en sanktion med straffande funktion som kan utdömas mot juridiska personer vid till exempel arbetsmiljöbrott.

Reglerna om företagsbot har breddats och skärpts från och med den 1 januari 2020.

Utgångspunkten för företagsbot är att ett brott har begåtts. Inom arbetsmiljöområdet är det vanligt förekommande att företagsbot utdöms parallellt med att ansvarig chef straffas.

Breddningen av tillämpningsområdet för företagsbot innebär att företagsbot kan förekomma i tre olika situationer.

 1. Vid utövningen av näringsverksamhet (liksom tidigare).
 2. Vid utövningen av offentlig verksamhet som är att jämställa med näringsverksamhet (till exempel vård, skola och omsorg som kan bedrivas i såväl offentlig som privat regi).
 3. Vid utövningen av all annan verksamhet, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget.

Skärpningen av företagsbotsreglerna medför att företagsboten kan komma att uppgå till hela 500 miljoner kronor. Reglerna innebär att domstol först ska fastställa ett sanktionsvärde (mellan 5 000 och 10 miljoner kronor). Normalt ska företagsboten därefter fastställas till sanktionsvärdet. Om detta sanktionsvärde är minst 500 000 kronor, ska en förhöjd företagsbot kunna utdömas. Ofta bedöms till exempel arbetsmiljöbrott ha ett sanktionsvärde som överstiger 500 000 kronor.

När den förhöjda företagsboten fastställs, ska företagets finansiella ställning (= det egna kapitalet) vara avgörande. Om företagets eget kapital överstiger 70 miljarder kronor, kan den förhöjda företagsboten bestämmas till 50 gånger sanktionsvärdet, det vill säga maximalt 500 miljoner kronor.

Law

Med Law / TIAN Nyhetsbrev får du Tommy Iseskogs omvärldsbevakande nyhetsbrev med fokus på arbetsrätten. Utkommer 26 gånger per år. Med Law / Arbetsrättens Domsregister håller du dig uppdaterad gällande aktuella rättsfall och kan läsa Tommy Iseskogs tolkningar av Arbetsdomstolens domar.

Tommy Iseskog

Tommy Iseskog

Arbetsrättsexpert, författare & föreläsare / Arbetsrättsliga området