Allmänna villkor för Edge:s webbtjänster

Du kan ladda ner de allmänna villkoren som en pdf-fil här.

Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller vid användning av den eller de webbtjänster (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Edge HR AB, org.nr. 556643-3248. I dessa allmänna villkor avses med ”Kunden” den juridiska person som ingått avtal med Edge HR avseende Tjänsten; samt ”Användare”, den/de anställda hos Kunden som har giltig behörighet för nyttjande av Tjänsten. Det åligger Kunden att tillse att Användare informeras om och iakttar villkoren i detta Avtal.

Edge HR har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Kunden. Kunden kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder ikraft trettio (30) dagar efter underrättelsen. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Kunden har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens ikraftträdande säga upp en eller flera Tjänster till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.

1. Licenser

1.1 Företagslicenser

Kund som har tecknat en företagslicens på någon av nedan Tjänster får lägga upp ett obegränsat antal Användare. Den eller de Användare som tilldelats administratörsrättigheter kan lägga upp nya Användare i Tjänsten. Följande tjänster tillhandahålls av Edge HR med företagslicens:

  • Operativ HR
  • Strategisk HR

1.2 Användarlicenser

Kund som har tecknat en eller flera användarlicenser på någon av nedan Tjänster skall kontakta Edge HR om antalet Användare skall utökas. Följande Tjänster tillhandahålls av Edge HR med användarlicenser:

  • Arbetsrättens Domsregister
  • Arbetsrätt Expert
  • TIAN nyhetsbrev
  • Nordic Labour Law
  • Helpline

2. Avtalstid

Abonnemang på Edge HR:s Tjänster löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast tre månader före förlängningsdatum.

3. Abonnemangsavgift

3.1 Aktuella priser framgår av offert och orderbekräftelse. Abonnemangsavgiften faktureras enligt Edge HR:s gällande prislista för företagslicens respektive användarlicenser. Faktureringsavgift om 25 kr tillkommer. Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av årlig abonnemangsavgift sker ej.

3.2 Edge HR förbehåller sig rätten att årligen indexjustera abonnemangsavgiften samt att justera abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

4. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen, referensränta + 8 procent samt påminnelseavgift 60 kronor, utgår från fakturans förfallodatum på oreglerat belopp till dess full betalning sker. Vi förbehåller oss rätten att fakturera i förskott.

5. Nyttjande

5.1 Edge HR upplåter genom detta Avtal en icke exklusiv och begränsad rätt att endast använda innehållet i Edge HR:s Tjänster inom Kundens verksamhet, och då endast inom ramen för tjänsteutövning. Det innebär bland annat att innehållet i Edge HR:s Tjänster inte helt eller delvis får kopieras, visas, spridas eller delas för användning hos tredjeman, inklusive, men inte begränsat till, Edge HR:s konkurrerande aktörer. Kund får inte heller låna ut, hyra ut eller på annat sätt överlåta eller upplåta sina rättigheter till innehållet i Edge HR:s Tjänster till tredjeman, om inte annat överenskommits i punkt 5.2.

5.2 Kunden äger nyttjanderätt till Edge HR:s Tjänster i enlighet med dessa villkor, om inte annat uttryckligen och skriftligen överenskommits mellan Edge HR och Kunden.

5.3 Kunden ansvarar för att dess Användare i enlighet med gällande lag inte kränker andra personer eller utpekar dem som brottsliga, vid användning av Edge HR:s Tjänster. Intern publicering på Edge HR:s webbtjänster får inte vara hotfulla, obscena eller stötande, ej heller innehålla uppvigling, hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll eller innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi, innebära brott mot tystnadsplikt, innefatta spridning av datavirus, strida mot upphovsrätten eller innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet. Edge HR har rätt att omedelbart ta bort sådana meddelanden.

5.4 Kunden ansvarar för eventuellt tillvaratagande av egna dokument, lagrade i systemet, då Kundens abonnemang upphör

5.5 Kunden får maximalt använda lagringsutrymme upp till 10 MB i Tjänsten.

6. Testperiod

6.1 Edge HR och en potentiell kund kan träffa överenskommelse om att den potentiella kunden ska få tillgång till en eller flera av Tjänsterna under den begränsade tid som anges i överenskommelsen (”Testperioden”).

6.2 Under Testperioden får överenskomna och namngivna användare, under den begränsade tid som anges i överenskommelsen, tillgång till den eller de Tjänster som anges i överenskommelsen, i syfte att testa och utvärdera Tjänsten.

6.3 För Testperioden utgår ingen ersättning till Edge HR.

6.4 Vid all användning av Tjänsterna under Testperioden gäller villkoren i detta Avtal i tillämpliga delar.

7. Leverans

7.1 Leverans av Tjänster

Leverans sker genom att Kunden av Edge HR får ett giltigt användarnamn och lösenord för tillgång till Tjänsten.

7.2 Leverans av Helpline

Tjänsten ”Helpline” ger Kundens Användare möjlighet att via e-post kontakta arbetsrättsjurist eller HR-expert hos Edge HR eller dess anlitade partner med frågor som avser Kundens eget personalområde. Anlitad expert återkopplar inom 24 timmar (helgfria vardagar mellan 09:00 – 16:00) från det att frågan inkommit. Svaren levereras på det sätt som Användaren själv har valt, via e-post eller telefon. Helpline håller semesterstängt veckorna 28-31.

Mer omfattande rådgivning i ärenden som kräver, inbegripet men inte begränsat till upprättande av avtal och annat skriftligt dokument, agerande som ombud, omfattas ej av tjänsten. Däremot tillhandahålls inledande och allmän vägledning, samt förslag på hur Användaren kan gå vidare i komplicerade ärenden. Frågorna ska kunna besvaras på 30 minuter.

Tjänsten Helpline omfattas genomgående av sekretess. Innehållet i frågor och svar mellan Användare och Edge HR:s experter/handläggare förblir konfidentiell.

När en fråga ställs till arbetsrättsjuristen görs alltid en intressekonfliktsprövning enligt Advokatsamfundets regler. En advokat får nämligen inte anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller beaktansvärd risk för sådan. Intressekonflikt föreligger till exempel om advokaten biträder eller tidigare har biträtt motparten i saken. När frågan till arbetsrättsjuristen besvaras genom advokatbyråns medarbetare registreras Kunden i advokatbyråns klientregister. Efter att frågan är ställd omfattas all kommunikation som sker mellan Kunden och advokatbyrån, som svarar på frågor ställda till arbetsrättsjuristen, av tystnadsplikt. Det innebär att Edge inte får ta del av arbetsrättsjuristens svar.

8. Underhåll och utveckling

Edge HR förbehåller sig rätten att underhålla och modifiera innehåll och funktioner i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Edge HR:s Tjänster sker kontinuerligt.

9. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang på Tjänster får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan skriftlig tillåtelse från Edge HR.

10. Reklamation

10.1 Reklamation av Edge HR:s webbtjänster skall ske skriftligen. Edge HR garanterar att söka avhjälpa fel eller brist i webbtjänsten inom 10 dagar från det att skriftlig reklamation mottagits. Om fel eller brist inte kunnat avhjälpas inom föreskriven tid äger Kunden vid väsentligt fel eller brist i webbtjänsten rätt att häva Avtalet.

10.2 Reklamation kan inte åberopas i det fall det avser Edge HR:s rätt att underhålla webbtjänster enligt punkt 8 i detta Avtal eller Kunds användning eller tillämpning av tjänst enligt punkt 11.1 i detta Avtal.

11. Avstängning av abonnemang

11.1 Edge HR förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet, om Kunden nyttjar tjänsten på ett sätt som strider mot dessa villkor eller gällande rätt. Edge HR har även rätt att häva Avtalet samt avsluta abonnemanget om Kunden begår ett väsentligt avtalsbrott, lämnar in ansökan om konkurs, försätts i likvidation, eller inleder ackordsprocess eller annars är på obestånd.

12. Begränsningar av Edge HR:s ansvar

12.1 Edge HR:s ansvar för webbtjänsten är begränsat till utformningen av innehållet i tjänsterna. Edge HR ansvarar ej för hur Kunden använder eller tillämpar tjänsten och har heller inget ansvar gentemot tredje man för Kundens tillämpning eller användning. Edge HR ansvarar inte för eventuella ändringar som Kunden gör i samband med tjänstens nyttjande.

12.2 Edge HR:s ansvar är begränsat till direkta skador. Edge HR ersätter således inte Kunden för indirekta skador som denne kan åsamkas, inbegripet men inte begränsat till följdskador och utebliven vinst. Edge HR:s ansvar är under alla omständigheter begränsat till den abonnemangsavgift Kunden erlagt för senaste abonnemangsåret avseende den Tjänst som Kundens rätt till ersättning grundar sig på.

13. Immateriella rättigheter

13.1 Edge HR eller dess licensgivare äger samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärket Edge HR och andra varumärken eller produktnamn som Edge HR från tid till annan kan komma att använda, och immateriella rättigheter i av Edge HR tillhandahållen utrustning, programvara, manualer eller annan information. Part som lämnar material för publicering ansvarar för att publiceringen inte innebär intrång på någon annans upphovsrätt eller på något annat sätt strider mot gällande lagar.

13.2 Kunden får inte använda någon ”djuplänkning”, ”sidskrapning”, ”robotar”, ”spindlar” eller andra automatiska eller manuella processer eller kringgå inloggning på hemsidan, i syfte att tillgå, kopiera eller göra information tillgängliggör allmänheten. Edge HR förbehåller sig rätten att blockera ovan angivna aktiviteter.

13.3 Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor, får ingen del av Tjänsten eller något innehåll i denna kopieras, visas, framföras offentligt, överföras till allmänheten, översättas, eller bearbetas utan uttryckligt, skriftligt och föregående tillstånd från Edge HR.

14. Tillgänglighet

Edge HR eftersträvar och har som målsättning att Edge HR:s webbtjänster skall vara tillgängliga 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Kunden är dock medveten om och accepterar att Edge HR inte kan garantera en särskild tillgänglighetsnivå för Edge HR:s webbtjänster och att access till Edge HR:s webbtjänster från tid till annan kan vara begränsad på grund av tekniska, underhålls-, uppdaterings-, drifts-, eller säkerhetsskäl. Edge HR eftersträvar att i den utsträckning det är möjligt vidta planerade avbrott efter normal kontorstid.

15. Programvara och teknisk plattform

Edge HR ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kundens operativsystem och datormiljö. Edge HR:s tjänster förutsätter att Kunden har den standard på erforderlig teknisk plattform som Edge HR stöder. För aktuell information se www.edgehr.se.

16. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot detta Avtal orsakat av omständigheter utanför parts kontroll och som part inte haft möjlighet att förutse, inbegripet men inte begränsat till, fel i annan operatörs nät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt, allmän knapphet på transporter, varor eller energi samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer av skäl som angivits ovan, (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad lag eller myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande.

17. Personuppgifter

17.1 Edge HR är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av Kunden och Användarna i samband med beställning och användning av Tjänsterna. Edge HR behandlar personuppgifterna i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter behandlas i enlighet med Edge HR:s integritetspolicy som finns tillgänglig här. Första gången en Användare använder Tjänsterna får denne del av Edge HR:s integritetspolicy.

18. Kundtjänst

Edge HR:s kundtjänst tillhandahåller support under vardagar på normal kontorstid. För aktuell information se www.edgehr.se.

19. Lagval och Tvist

Svensk lag skall gälla för tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor, och skall prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.